Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 3 Февруари 2014, 14:56
Валидно до: Сряда, 19 Март 2014, 14:56

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На  основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.1 и ал.2, чл.17, ал.1, и чл. 51  от  Наредбата  за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане  с  общински  имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти -общинска собственост, както следва:

 

1. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот - публична  общинска  собственост, находяща  се  в Спортен център "Изгрев", ет. II-ри, ж.к."Изгрев", гр. Бургас, представляваща "Кафе-клуб" с тераса, подготвителна със склад и умивалня с WC, с  обща полезна  площ 153.90 кв.м., с начална тръжна цена   890 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 89 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура -   2 670 лева. Заповед №2 66/30.01.2014  г. на Кмета на Община Бургас.

2. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот - публична общинска  собственост, находяща се в Спортна зала "Бойчо Брънзов", ж.к."Зорница", гр. Бургас, представляваща обект № 6 с  полезна  площ  37.00 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 235 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 23.50 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 705 лева. Заповед № 267/30.01.2014  на Кмета на Община Бургас.

3. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот - публична общинска  собственост, находяща се в Спортна зала "Бойчо Брънзов", ж.к."Зорница", гр. Бургас, представляваща обект № 7 с  полезна  площ  63.50 кв.м., предназначен за услуги, с начална тръжна цена 335 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 33.50 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура -  1 005 лева. Заповед № 268/30.01.2014  на Кмета на Община Бургас.

4. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в Спортна зала "Младост", ж.к."Славейков", гр. Бургас, представляваща обект № 3 с  полезна  площ  17.66 кв.м., предназначен за услуги на населението, с начална тръжна цена 75 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 7.50 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 225 лева Заповед № 269/30.01.2014   на Кмета на Община Бургас.

5. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот - публична общинска  собственост, находяща се в Спортна зала "Младост", ж.к."Славейков", гр. Бургас, представляваща обект № 9 с  полезна  площ  193.61 кв.м., предназначен за рехабилитационна дейност, с начална тръжна цена 340 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 34  лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 020 лева. Заповед № 270/30.01.2014   на Кмета на Община Бургас.

6. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот - публична общинска  собственост, находяща се в Спортна зала "Младост", ж.к."Славейков", гр. Бургас, представляваща обект № 17 с  полезна  площ  17.63 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 110 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 11 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 330 лева. Заповед № 271/30.01.2014   на Кмета на Община Бургас.

7. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот - публична общинска  собственост, находяща се в Спортна зала "Младост", ж.к."Славейков", гр. Бургас, представляваща обект № 19 с  полезна  площ  21.42 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 135 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 13.50 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 405 лева. Заповед № 272/30.01.2014    на Кмета на Община Бургас.

8. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот - публична общинска  собственост, находяща се в Спортна зала "Младост", ж.к."Славейков", гр. Бургас, представляваща обект № 20 с  полезна  площ  14.06 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 90 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 9 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 270 лева. Заповед № 273/30.01.2014    на Кмета на Община Бургас.

Търговете ще се проведат на 12.03.2014 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на19.03.2014 г. от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Оглед на обектите може да бъде извършван на 18.02.2014 г. и на 27.02.2014 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търг за непроведен, оглед на обекта, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 13.03.2014 г. от 10,00 до 11,00 часа

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Цена на тръжната документация - 110 лева, без ДДС.

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО на Община Бургас, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00  часа на 10.03.2014 година.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 11.03.2014 година.

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 18.03.2014 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 17.03.2014 година.

Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

За допълнителна информация: тел. 056/907 222 - Виолета Иванова.      

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 6331 Последна промяна: 14:58:59, 03 февруари 2014