Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Публикувано на: Понеделник, 3 Февруари 2014, 14:59
Валидно до: Понеделник, 3 Февруари 2014, 14:59

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На  основание чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 51, чл.88 и чл.90  от  Наредбата  за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане с  общински  имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, във връзка с чл.37п от ЗСПЗЗ  Решение на Общински съвет - Бургас, открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти - публична общинска собственост, както следва:

1. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ календарни години, считано от 01.01.2014 г., на поземлен имот /ПИ/ 000063 - публична общинска собственост, целият с площ 156.316 дка и начин на трайно ползване: пасище, мера III категория в местността "Латински гробища" по КВС на землище гр. Българово, Община Бургас, с  начална тръжна цена на годишен наем в размер на 1 460 лв., стъпка за наддаване 146 лв. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 292 лева. Заповед № 274/30.01.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

2. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ календарни години, считано от 01.01.2014 г., на поземлен имот /ПИ/ 000158 - публична общинска собственост, целият с площ 339.089 дка и начин на трайно ползване: пасище, мера VIII категория по КВС на землище гр. Българово, Община Бургас, с  начална тръжна цена на годишен наем в размер на 2500 лв., стъпка за наддаване 250 лв. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 500 лева. Заповед № 275/30.01.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

3. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ календарни години, считано от 01.01.2014 г., на поземлен имот /ПИ/ 000276 - публична общинска собственост, целият с площ 93.637 дка и начин на трайно ползване: пасище, мера IX категория по КВС на землище гр. Българово, Община Бургас, с  начална тръжна цена на годишен наем в размер на 617 лв., стъпка за наддаване 61.70 лв. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 123.40 лева. Заповед № 276/30.01.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

4. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ календарни години, считано от 01.01.2014 г., на поземлен имот /ПИ/ 070012 - публична общинска собственост, целият с площ 69.614 дка и начин на трайно ползване: пасище, мера IX категория по КВС на землище с. Брястовец, Община Бургас, с начална тръжна цена на годишен наем в размер на 500 лв., стъпка за наддаване 50 лв. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 100 лева. Заповед № 277/30.01.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

Изисквания към кандидатите: да бъдат земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Областна Дирекция по безопасност на храните - Бургас.

Търговете ще се проведат на 12.03.2014 год., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 19.03.2014 г. от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас.

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Цена на тръжната документация - 30 лева, без ДДС.

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО на Община Бургас, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00  часа на 10.03.2014 година.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 11.03.2014 година.

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 18.03.2014 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 17.03.2014 година.

 

Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.                                                                                                                 

Допълнителна информация: тел. 056/907 222- Виолета Иванова и Пенка Буйнова

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 6053 Последна промяна: 15:00:11, 03 февруари 2014