Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Публикувано на: Понеделник, 3 Февруари 2014, 15:00
Валидно до: Сряда, 19 Март 2014, 15:00


О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

                На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и  решения на Общински съвет - Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

1. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Рудник, Община Бургас, представляващ урегулиран поземлен имот I-общ., с площ 734 кв.м., в квартал 54  по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 15 300  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 306 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 530 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 247/30.01.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

2. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Рудник, Община Бургас, представляващ урегулиран поземлен имот XXVII-950, 949 с площ 756 кв.м., в квартал 68  по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 15 800  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 316 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 580 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 248/30.01.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

3. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Рудник, Община Бургас, представляващ урегулиран поземлен имот I-992 с площ 683 кв.м., в квартал 77  по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 14 250  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 285 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 425 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 249/30.01.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

4. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Рудник, Община Бургас, представляващ урегулиран поземлен имот X-1007 с площ 598 кв.м., в квартал 77  по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 12 600  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 252 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 260 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 250/30.01.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

5. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Рудник, Община Бургас, представляващ урегулиран поземлен имот XI-1008 с площ 623 кв.м., в квартал 77  по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 13 000  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 260 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 300 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 251/30.01.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

6. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Рудник, Община Бургас, представляващ урегулиран поземлен имот XII-1009 с площ 637 кв.м., в квартал 77  по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 13 300  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 266 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 330 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 252/30.01.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

7. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Рудник, Община Бургас, представляващ урегулиран поземлен имот XIII-1010 с площ 641 кв.м., в квартал 77  по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 13 400  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 268 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 340 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 291/03.02.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

8. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Рудник, Община Бургас, представляващ урегулиран поземлен имот XIX-1057 с площ 474 кв.м., в квартал 79  по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 9 900  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 198 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 990 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 253/30.01.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

9. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Рудник, Община Бургас, представляващ урегулиран поземлен имот XXI-1059 с площ 418 кв.м., в квартал 79  по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 8 700  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 174 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 870 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 254/30.01.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

10. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Черно море, Община Бургас, представляващ урегулиран поземлен имот XII с площ 532 кв.м., в квартал 86 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 12 400  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 248 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 240 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 255/30.01.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

11. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Черно море, Община Бургас, представляващ урегулиран поземлен имот X-1676,1677 с площ 1 034 кв.м., в квартал 114 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 22 800  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 456 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 280 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 256/30.01.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

 

Търговете ще се проведат на 12.03.2014 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 19.03.2014 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа. 

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00  часа на 10.03.2014 г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 11.03.2014 година.

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 18.03.2014 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 17.03.2014 година.

Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

За допълнителна информация: тел. 056/907 222 - Виолета Иванова.     

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5827 Последна промяна: 15:01:06, 03 февруари 2014