Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Публикувано на: Понеделник, 3 Февруари 2014, 15:01
Валидно до: Сряда, 19 Март 2014, 15:01


О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

                На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и  решения на Общински съвет - Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот /ПИ/ №019027 - частна общинска собственост, целият с площ 3.980 дка и начин на трайно ползване: нива III категория в местността "Обратното" /старо наименование - "Гьотвердията"/ по КВС на землище с. Извор, Община Бургас, с начална тръжна цена 3 120 лева и стъпка за наддаване в размер на    156 лева. Размер на депозита за участие в тръжната процедура -  312 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 257/30.01.2014 г.  на Кмета на Община Бургас.

2. Поземлен имот /ПИ/ №019029 - частна общинска собственост, целият с площ 4.499 дка и начин на трайно ползване: нива III категория в местността "Обратното" /старо наименование - "Гьотвердията"/ по КВС на землище с. Извор, Община Бургас, с начална тръжна цена 3 500 лева и стъпка за наддаване в размер на    175 лева. Размер на депозита за участие в тръжната процедура -  350 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 258/30.01.2014 г.  на Кмета на Община Бургас.

3. Поземлен имот /ПИ/ №021010  - частна общинска собственост, целият с площ 4.497 дка и начин на трайно ползване: нива IVкатегория в местността "Тушова барака" по КВС на землище с. Извор, Община Бургас, с начална тръжна цена 27 00 лева и стъпка за наддаване в размер на    1 350 лева. Размер на депозита за участие в тръжната процедура -  2 700 лева. Цена на тръжната документация - 54 лева, без ДДС. Заповед № 259/30.01.2014 г.  на Кмета на Община Бургас.

4. Поземлен имот /ПИ/ №021 037 - частна общинска собственост, целият с площ 12.500 дка и начин на трайно ползване: нива IV категория в местността "Пашови ниви" /старо наименование - "Пашови турлуци"/ по КВС на землище с. Извор, Община Бургас,, с начална тръжна цена 75 000 лева и стъпка за наддаване в размер на    3 750 лева. Размер на депозита за участие в тръжната процедура -  7 500 лева. Цена на тръжната документация - 150 лева, без ДДС. Заповед № 260/30.01.2014 г.  на Кмета на Община Бургас.

5. Поземлен имот /ПИ/ №026059 - частна общинска собственост, целият с площ 8.459 дка и начин на трайно ползване: нива VII категория в местността "Христакиева кошара" /старо наименование - "Христакиева къшла"/ по КВС на землище с. Извор, Община Бургас, с начална тръжна цена 5 300 лева и стъпка за наддаване в размер на    265 лева. Размер на депозита за участие в тръжната процедура -  530 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 261/30.01.2014 г.  на Кмета на Община Бургас.

6. Поземлен имот /ПИ/ №048010 - частна общинска собственост, целият с площ 1.600 дка и начин на трайно ползване: изоставени трайни насаждения III категория в местността "Каменарски път" /старо наименование - "Кайлийски път"/ по КВС на землище гр. Българово, Община Бургас, с начална тръжна цена 1 020 лева и стъпка за наддаване в размер на  56 лева. Размер на депозита за участие в тръжната процедура -  102 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 262/30.01.2014 г.  на Кмета на Община Бургас.

7. Поземлен имот /ПИ/ №048011 - частна общинска собственост, целият с площ 1.600 дка и начин на трайно ползване: изоставени трайни насаждения III категория в местността "Каменарски път" /старо наименование - "Кайлийски път"/ по КВС на землище гр. Българово, Община Бургас, с начална тръжна цена 1 020 лева и стъпка за наддаване в размер на  56 лева. Размер на депозита за участие в тръжната процедура -  102 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 263/30.01.2014 г.  на Кмета на Община Бургас.

8. Поземлен имот /ПИ/ №048012 - частна общинска собственост, целият с площ 1.900 дка и начин на трайно ползване: изоставени трайни насаждения III категория в местността "Каменарски път" /старо наименование - "Кайлийски път"/ по КВС на землище гр. Българово, Община Бургас, с начална тръжна цена 1 220 лева и стъпка за наддаване в размер на  61 лева. Размер на депозита за участие в тръжната процедура -  122 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 264/30.01.2014 г.  на Кмета на Община Бургас.

9. Поземлен имот /ПИ/ №056003 частна общинска собственост, целият с площ 8.799 дка и начин на трайно ползване: овощна градина IX категория в местността "Камбуров хълм" /старо наименование - "Камбуров баир"/ по КВС на землище с. Брястовец, Община Бургас, с начална тръжна цена 3 513 лева и стъпка за наддаване в размер на  175.65 лева. Размер на депозита за участие в тръжната процедура -  351.30 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 265/30.01.2014 г.  на Кмета на Община Бургас.

Търговете ще се проведат на 12.03.2014 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 19.03.2014 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа. 

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00  часа на 10.03.2014 г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 11.03.2014 година.

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 18.03.2014 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 17.03.2014 година.

 

Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

 

За допълнителна информация: тел. 056/907 222 - Виолета Иванова.   

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 6742 Последна промяна: 15:02:04, 03 февруари 2014