Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Публикувано на: Сряда, 5 Март 2014, 08:56
Валидно до: Сряда, 16 Април 2014, 08:56

 

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и  решения на Общински съвет - Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

1. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот I-общ., с площ 1000 кв.м., в квартал 9  по плана на кв."Банево", гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 34 000  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 680 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 3 400 лева. Цена на тръжната документация - 68 лева, без ДДС. Заповед № 520/04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

2. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот I-общ., с площ 792 кв.м., в квартал 10  по плана на кв."Банево", гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 28 400  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 568 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 840 лева. Цена на тръжната документация - 56.80 лева, без ДДС. Заповед № 521/04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

3. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот II-общ., с площ 562 кв.м., в квартал 11  по плана на кв."Банево", гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 21 200  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 424 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 120 лева . Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 523/04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

4. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VII-общ., с площ 729 кв.м., в квартал 2  по плана на в.з."Боровете", землище кв."Банево",  гр. Бургас, отреден за вилно строителство, с начална тръжна цена       21 000  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 420 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 100 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 524/04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.                                                                                                                        5. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VIII-общ., с площ 677 кв.м., в квартал 2  по плана на в.з."Боровете", землище кв."Банево",  гр. Бургас, отреден за вилно строителство, с начална тръжна цена       19 500  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 390 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 950 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 525/04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.                                                                                                                                 

6. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот XXVII-198 с площ 626 кв.м., в квартал 9  по плана на в.з."Боровете", землище кв."Банево",  гр. Бургас, отреден за вилно строителство, с начална тръжна цена       18 000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 360 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 800 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 526/04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

7. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот V-283 с площ 507 кв.м., в квартал 8  по плана на в.з."До стопанския двор", землище кв."Банево",  гр. Бургас, отреден за вилно строителство, с начална тръжна цена 19 300 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 386 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 930 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 529/04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.                                                                                                                          

8. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот XV  с площ 1 193  кв.м., в квартал 16 по плана на с. Твърдица, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 22 300 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 446 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 230 лева. Цена на тръжната документация - 50лева, без ДДС. Заповед № 531/04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

 

Търговете ще се проведат на 09.04.2014 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 16.04.2014 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа. 

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00  часа на 07.04.2014 г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 08.04.2014 година.

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 15.04.2014 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 14.04.2014 година.

Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

За допълнителна информация: тел. 056/907 222 - Виолета Иванова.      

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 6171 Последна промяна: 11:14:25, 05 март 2014