Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти

Публикувано на: Сряда, 5 Март 2014, 09:32
Валидно до: Сряда, 16 Април 2014, 09:32

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На  основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51 от Наредбата  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински  имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - общинска собственост, както следва:

 

1. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелен обект /временен обект/ - частна  общинска собственост, представляващ павилион №5 от базар "Механотехникум", предназначен  за  търговска дейност, находящ се върху тротоарното пространство на бул."Стефан Стамболов", гр. Бургас, ведно с 1/6 от тоалетна, с  обща  площ  8.56 кв.м., с  начална тръжна цена на месечния наем в размер на 100 лв., без ДДС, стъпка за наддаване 10 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 300 лева. Заповед № 532/04.03.2014 г. на Кмета на Община Бургас.       

2. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен имот - частна  общинска собственост, представляващ обект №2"а", находящ в гр. Бургас, ж.к."Зорница", в подлеза "Янко Андонов", със  застроена площ 13.02 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена   100 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 10 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура -   300 лева. Заповед № 533/04.03.2014 г. на Кмета на Община Бургас.       

3. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот - публична общинска собственост, представляваща помещение № 1.38 със  застроена площ 8.00 кв.м., находящо се на I-ви етаж в Спортна зала "Никола Станчев", ж.к."Меден рудник", гр. Бургас, предназначена за лекарска и рехабилитационна дейност, с начална тръжна цена   30 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 3 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура -   90 лева. Заповед № 534/04.03.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

 

Търговете ще се проведат на 09.04.2014 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 16.04.2014 г. от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Оглед на обектите може да бъде извършван на 18.03.2014 г. и на 25.03.2014 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търг за непроведен, оглед на обекта, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 10.04.2014 г. от 10,00 до 11,00 часа

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Цена на тръжната документация - 110 лева, без ДДС.

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО на Община Бургас, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00  часа на 07.04.2014година.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 08.04.2014 година.

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 15.04.2014 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 14.04.2014 година.

Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

За допълнителна информация: тел. 056/907 222 - Виолета Иванова. 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5943 Последна промяна: 09:33:18, 05 март 2014