Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти

Публикувано на: Сряда, 5 Март 2014, 09:34
Валидно до: Сряда, 16 Април 2014, 09:34

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На  основание чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 51, чл.88 и чл.90  от  Наредбата  за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане с  общински  имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, във връзка с чл.37п от ЗСПЗЗ  Решение на Общински съвет - Бургас, открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти - публична общинска собственост, както следва:

1. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на поземлен имот /ПИ/ №000114 - публична общинска собственост, целият с площ 9.00 дка и начин на трайно ползване: пасище, мера IX категория по КВС на землище с.Димчево, Община Бургас, с  начална тръжна цена на годишен наем в размер на 66 лв., стъпка за наддаване 6.60 лева. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 13.20 лева. Заповед № 535/04.03.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

2. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на поземлен имот /ПИ/ №000167 - публична общинска собственост, целият с площ 1.720 дка и начин на трайно ползване: пасище, мера IX категория по КВС на землище с.Димчево, Община Бургас, с  начална тръжна цена на годишен наем в размер на 13 лв., стъпка за наддаване 1.30 лева. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2.60 лева. Заповед № 536/04.03.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски производители на територията на Община Бургас.

 

Търговете ще се проведат на 09.04.2014 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 16.04.2014 г. от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Цена на тръжната документация - 30 лева, без ДДС.

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО на Община Бургас, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00  часа на 07.04.2014 година.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 08.04.2014 година.

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 15.04.2014 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 14.04.2014 година.

Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.                                                                                                                 

Допълнителна информация: тел. 056/907 222- Виолета Иванова и Пенка Буйнова

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5279 Последна промяна: 09:34:41, 05 март 2014