Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост

Публикувано на: Четвъртък, 3 Април 2014, 17:12
Валидно до: Сряда, 21 Май 2014, 17:12

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

На  основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.1 и ал.2, чл.17, ал.1, и чл. 51  от  Наредбата  за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане  с  общински  имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - общинска собственост, както следва:

 

1. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен имот - частна  общинска собственост, представляващ обект №3"а", находящ в гр. Бургас, ж.к."Зорница", в подлеза "Янко Андонов", с  площ 12.81 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена   100 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 10 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура -   300 лева. Заповед № 853/01.04.2014  г. на Кмета на Община Бургас.

2. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот - публична общинска  собственост, представляваща помещение на партерния етаж със застроена площ 37 кв.м. и помещение в сутерена с площ 7.00 кв.м., находящи се в сградата на ОУ "П.К.Яворов", построена в УПИ I, кв.18, по плана на ж.к."Лазур", ул."Карлово" № 19, гр. Бургас, с идентификатор 07079.607.206.1, с предназначение - цифрова автоматична телефонна централа, с начална тръжна цена 270 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 27 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 810 лева. Заповед № 855/01.04.2014  г. на Кмета на Община Бургас.

3. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелен обект - частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ул. "Константин Величков" № 45, представляващ избени помещения с площ 63.24 кв.м., предназначен за офис, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 270 лв., без ДДС, стъпка за наддаване 27 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 810 лева. Заповед № 856/01.04.2014  г. на Кмета на Община Бургас.

4. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелен обект - частна  общинска собственост, находящ  се  в  гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник", ул."Въстаническа" № 40, първи етаж, представляващ, помещение № 3, с площ  17.14 кв.м., предназначен за офис, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 50 лв., без ДДС, стъпка за наддаване 5 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура 150 лева. Заповед № 857/01.04.2014  г. на Кмета на Община Бургас.

5. За отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на нежилищен недвижим имот - частна  общинска собственост, представляващ трети етаж от триетажна масивна сграда, построена в УПИ I в кв.147 по плана на ЦГЧ гр. Бургас, и административен адрес ул."Левски" № 23, с площ 80.46 кв.м., предназначен за осъществяване на консулски функции, с  начална тръжна цена на месечния наем в размер на 300 лв., без ДДС, стъпка за наддаване 30 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура 900 лева. Заповед № 859/01.04.2014  г. на Кмета на Община Бургас.

6. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години нежилищен недвижим имот - частна  общинска собственост, представляващ сутеренен етаж от едноетажна масивна сграда със сутерен, построена в УПИ I в кв.147 по плана на ЦГЧ гр. Бургас, и административен адрес ул."Левски" № 25, с площ 50.84 кв.м., предназначен за услуги на населението, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 100 лв., без ДДС, стъпка за наддаване 10 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура 300 лева. Заповед № 845/01.04.2014  г. на Кмета на Община Бургас.

7. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на самостоятелен на обект /временен обект/ - частна  общинска собственост, представляващ павилион №1, предназначен  за  търговска дейност, находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл."Трапезица", гр. Бургас,  ведно с 1/6 от тоалетна, с  обща площ  5.77 кв.м. с  начална тръжна цена на месечния наем в размер на 70 лв., без ДДС, стъпка за наддаване 7 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 210 лева. Заповед № 846/01.04.2014  г. на Кмета на Община Бургас.

8. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на самостоятелен на обект /временен обект/ - частна  общинска собственост, представляващ павилион №4, предназначен  за  търговска дейност, находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл."Трапезица", гр. Бургас,  ведно с 1/6 от тоалетна, с  обща площ  8.85 кв.м. с  начална тръжна цена на месечния наем в размер на 105 лв., без ДДС, стъпка за наддаване 10.50 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 315 лева. Заповед № 847/01.04.2014  г. на Кмета на Община Бургас.

9. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот - публична общинска собственост, представляваща обект - "Лекарски  кабинет", с площ 12.32 кв.м., ведно с 6.37 кв.м. ид.ч. от манипулационна и  13.44 кв.м. ид.ч. от чакалня, коридор и сервизни помещения, находящ се в сградата в кв.135, УПИ I по плана на с. Черно море,  Община Бургас, предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ, с  начална тръжна цена на месечния наем в размер на 25 лв., без ДДС, стъпка за наддаване 2.50 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 75 лева. Заповед № 849/01.04.2014  г. на Кмета на Община Бургас.

Кандидатите за "Лекарския кабинет" да отговарят на следните условия: Да са практикуващи лекари по дентална медицина; Да са регистрирани като лечебно заведение - индивидуална практика за първична стоматологична помощ, с предмет на дейност - извънболнична стоматологична помощ; Да са сключили договори с НЗОК-РЗОК; Да нямат парични задължения към държавата; Да нямат задължения към Община Бургас.

10. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот - публична общинска  собственост, находяща се в Спортна зала "Бойчо Брънзов", ж.к."Зорница", гр. Бургас, представляваща обект № 7 с  площ  63.50 кв.м., предназначен за услуги, с начална тръжна цена 335 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 33.50 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура -  1 005 лева. Заповед № 850/01.04.2014 г.  на Кмета на Община Бургас.

11. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в Спортна зала "Младост", ж.к."Славейков", гр. Бургас, представляваща обект № 3 с  площ  17.66 кв.м., предназначен за услуги на населението, с начална тръжна цена 75 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 7.50 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 225 лева Заповед № 851/01.04.2014 г.  на Кмета на Община Бургас.

12. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот - публична общинска  собственост, находяща се в Спортна зала "Младост", ж.к."Славейков", гр. Бургас, представляваща обект № 9 с    площ  193.61 кв.м., предназначен за рехабилитационна дейност, с начална тръжна цена 340 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 34  лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 020 лева. Заповед № 842/01.04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

13. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот - публична общинска  собственост, находяща се в Спортна зала "Младост", ж.к."Славейков", гр. Бургас, представляваща обект № 17 с    площ  17.63 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 110 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 11 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 330 лева. Заповед № 843/01.04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

14. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот - публична общинска  собственост, находяща се в Спортна зала "Младост", ж.к."Славейков", гр. Бургас, представляваща обект № 19 с  площ  21.42 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 135 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 13.50 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 405 лева. Заповед № 844/01.04.2014 г.  на Кмета на Община Бургас.

 

Търговете ще се проведат на 14.05.2014 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 21.05.2014 г. от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Оглед на обектите може да бъде извършван на 17.04.2014 г. и на 29.04.2014 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търг за непроведен, оглед на обекта, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 15.05.2014 г. от 10,00 до 11,00 часа

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Цена на тръжната документация - 110 лева, без ДДС.

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО на Община Бургас, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00  часа на 12.05.2014 година.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 13.05.2014 година.

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 20.05.2014 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 19.05.2014 година.

Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

За допълнителна информация: тел. 056/907 222 - Виолета Иванова.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5114 Последна промяна: 17:13:44, 03 април 2014