Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Публикувано на: Понеделник, 25 Август 2014, 12:43
Валидно до: Сряда, 1 Октомври 2014, 12:43

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и  решения на Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот I, с площ 774 кв.м., в квартал 11 по плана на с. Драганово, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 7 000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 350 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 700 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед №2094/25.08.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

2. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот III, с площ 615 кв.м., в квартал 11 по плана на с. Драганово, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 5 600 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 280 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 560 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед №2094/25.08.2014 г.  на Кмета на Община Бургас.

3. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VII, с площ 678 кв.м., в квартал 11 по плана на с. Драганово, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 6 200 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 310 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 620 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед №2094/25.08.2014 г.  на Кмета на Община Бургас.

4. Урегулиран поземлен имот X-1036 с площ 1 212 кв.м., в кв. 84  по плана на кв.“Банево“, гр. Бургас, отреден за жилищно строителство,  с начална тръжна цена:  33 500 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 670 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3 350 лева. Цена на тръжната документация – 67 лева, без ДДС. Заповед № 2094/25.08.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

5. Урегулиран поземлен имот VII-общ. с площ 660 кв.м., в кв. 88  по плана на кв.“Банево“, гр. Бургас, отреден за жилищно строителство,  с начална тръжна цена:  20 500 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 410 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура 2 050 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № 2094/25.08.2014 г. на Зам.-Кмета на Община Бургас.

6. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Рудник, Община Бургас, представляващ урегулиран поземлен имот XXVII-950, 949 с площ 756 кв.м., в квартал 68  по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 15 800  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 316 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1 580 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед №2094/25.08.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

7. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Рудник, Община Бургас, представляващ урегулиран поземлен имот I-992 с площ 683 кв.м., в квартал 77  по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 14 250  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 285 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1 425 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № 2094/25.08.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

8. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Рудник, Община Бургас, представляващ урегулиран поземлен имот X-1007 с площ 598 кв.м., в квартал 77  по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 12 600  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 252 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1 260 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № 2094/25.08.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

9. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Рудник, Община Бургас, представляващ урегулиран поземлен имот XI-1008 с площ 623 кв.м., в квартал 77  по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 13 000  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 260 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1 300 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № 2094/25.08.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

10. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Рудник, Община Бургас, представляващ урегулиран поземлен имот XII-1009 с площ 637 кв.м., в квартал 77  по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 13 300  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 266 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1 330 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед №2094/25.08.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

11. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Рудник, Община Бургас, представляващ урегулиран поземлен имот XIII-1010 с площ 641 кв.м., в квартал 77  по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 13 400  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 268 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1 340 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед №2094/25.08.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

12. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Рудник, Община Бургас, представляващ урегулиран поземлен имот XIX-1057 с площ 474 кв.м., в квартал 79  по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 9 900  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 198 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 990 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № 2094/25.08.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

13. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Черно море, Община Бургас, представляващ урегулиран поземлен имот XII с площ 532 кв.м., в квартал 86 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 12 400  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 248 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1 240 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № 2094/25.08.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

           

Търговете ще се проведат на 24.09.2014 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 02.10.2014 г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО на Община Бургас, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00 часа на 22.09.2014 година.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 23.09.2014 година.

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 01.10.2014 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 30.09.2014 година.

 

Явяването на кандидатите – лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

За допълнителна информация: тел. 056/907 306 – Ивелина Велева               

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 7194 Последна промяна: 15:49:31, 25 август 2014