УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Размер на шрифта: A A A Назад
понеделник, 22 декември 2014
Публикувано от: Димитринка Костадинова

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 41 броя дълготрайни декоративни и плодни дървета, във връзка с реализацията на проект: "Реконструкция на улица от О.Т. 8 до О.Т. 24 по плана на Парк "Езеро" и изграждане на подземен паркинг за 80 автомобила в УПИ І /ид.н. 07079.622.100/, УПИ І, кв. 3 по плана на Парк "Езеро", град Бургас"

Дърветата, подлежащи на премахване са със следния видов състав и номера от "Извадка от санитарна експертиза за съществуващата дървесна, издънкова и храстова растителност - реконструкция на Парк "Езеро", град Бургас съответно:

 • Липа (Tilia cordata) №№356, 355 - 2 броя;
 • Западна туя (Thuja occidentalis) №№361, 362, 363, 380, 381, 389, 403, 364, 407, 410, 411 - 11 броя;
 • Морски бор (Pinus pinaster) №№368, 367, 369, 371 и 374 - 5 броя;
 • Миризлива върба (Eleagnus angustifolia) №№378, 379, 382, 383, 385, 386, 387 и 377 - 8 броя;
 • Обикновен смърч (Picea abies) №№388, 392, 394, 395, 396, 397 и 398 - 7 броя;
 • Бяла топола (Populus alba) №391 - 1 брой;
 • Ясен (Fraxinus oxycarpa) №393 - 1 брой;
 • Хвойна (Juniperus chinensis) №402 - 1 брой;
 • Конски кестен (Aesculus hippocastanum) №357 - 1 брой;
 • Сребрист смърч (Picea pungens) №360 - 1 брой;
 • Испанска ела (Abies pinsapo) №№409, 412 - 2 броя;
 • Круша (Pyrus communis) №401 - 1 брой - плодно дърво;

Общо: 41 броя декоративни и плодни дървета.

 

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал.  1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на община Бургас на ул. "Александровска" №26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас        на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №411 (на четвъртия етаж) в сградата на ул. "Александровска" №26.

ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ

 

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията

......./.............2015г.

 

 

Подписаната, инж. Веселина Цанова Цакова, главен инженер в Дирекция "Строителство" на Община Бургас, на основание правомощията, делегирани ми със Заповед №2997/04.11.2014 г. на Кмета на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка с реализацията на обект: "Реконструкция на улица от О.Т. 8 до О.Т. 24 по плана на Парк "Езеро" и изграждане на подземен паркинг за 80 автомобила в УПИ І /ид.н. 07079.622.100/, УПИ І, кв. 3 по плана на Парк "Езеро", град Бургас", за издаване разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна растителност, установих следното:

  В обхвата на обект: "Реконструкция на улица от О.Т. 8 до О.Т. 24 по плана на Парк "Езеро" и изграждане на подземен паркинг за 80 автомобила в УПИ І /ид.н. 07079.622.100/, УПИ І, кв. 3 по плана на Парк "Езеро", град Бургас", са извършени действия по определяне броя и вида на дълготрайната дървесна растителност. Комисията, назначена със Заповед №2115/12.08.2013г. на Кмета на Община Бургас е дала заключения за състоянието на растителността, подробно описано в Протокол на комисията. Към проекта е изготвено експертно становище и санитарна експертиза за съществуващата дървесна, издънкова и храстова растителност, засягаща се от реализацията на обекта, с подробно описание на състоянието й към момента на изготвяне на проекта.

За реализиране на инвестиционното намерение, а именно реконструкция на съществуваща улица и изграждане на подземен паркинг за 80 автомобила е необходимо да бъдат премахнати 6 бр. дървета в лошо състояние, 17 бр. в незадоволително състояние, 17 бр. в задоволително състояние и 1 бр. в добро състояние.

При извършване на дейностите за направа на изкоп, изграждане и подравняване на терена и полагане на настилка, дърветата и кореновите им системи ще бъдат засегнати. Преценено е, че отстраняването им се налага с оглед реализацията на обекта, както и недопускане или предотвратяване на нежелани произшествия - при лоши метеорологични условия - силен вятър и дъжд. Комисията предлага да бъдат премахнати 41 бр. дървета, като се компенсират с минимум същия или с по-голям брой нови растения.

От всички приложени документи е видно, че причината за премахване на дърветата, се явява реализацията на обект: "Реконструкция на улица от О.Т. 8 до О.Т. 24 по плана на Парк "Езеро" и изграждане на подземен паркинг за 80 автомобила в УПИ І /ид.н. 07079.622.100/, УПИ І, кв. 3 по плана на Парк "Езеро", град Бургас", както и влошеното състояние на растителността (съгласно приложената санитарна експертиза).

Декоративните дървета, предвидени за отсичане и изкореняване за обект: "Реконструкция на улица от О.Т. 8 до О.Т. 24 по плана на Парк "Езеро" и изграждане на подземен паркинг за 80 автомобила в УПИ І /ид.н. 07079.622.100/, УПИ І, кв. 3 по плана на Парк "Езеро", град Бургас", това са дърветата по вид и номера от "Извадка от санитарна експертиза за съществуващата дървесна, издънкова и храстова растителност - Реконструкция на Парк "Езеро", град Бургас" както следва:

-          Липа (Tilia cordata) №№356, 355 - 2 броя;

-          Западна туя (Thuja occidentalis) №№361, 362, 363, 380, 381, 389, 403, 364, 407, 410, 411 - 11 броя;

-          Морски бор (Pinus pinaster) №№368, 367, 369, 371 и 374 - 5 броя;

-          Миризлива върба (Eleagnus angustifolia) №№378, 379, 382, 383, 385, 386, 387 и 377 - 8 броя;

-          Обикновен смърч (Picea abies) №№388, 392, 394, 395, 396, 397 и 398 - 7 броя;

-          Бяла топола (Populus alba) №391 - 1 брой;

-          Ясен (Fraxinus oxycarpa) №393 - 1 брой;

-          Хвойна (Juniperus chinensis) №402 - 1 брой;

-          Конски кестен (Aesculus hippocastanum) №357 - 1 брой;

-          Сребрист смърч (Picea pungens) №360 - 1 брой;

-          Испанска ела (Abies pinsapo) №№409, 412 - 2 броя;

-          Круша (Pyrus communis) №401 - 1 брой - плодно дърво;

Общо: 41 броя декоративни и плодни дървета.

 

 

Като взех предвид местоположението на дърветата, съгласно проекта по част: "Паркоустройство и благоустройство", фитосанитарното състояние на дърветата и констатациите на комисията, обективирани в протокол от 19.12.2014г., в който са дадени препоръки за премахване, изкореняване и засаждане на нова дървесна растителност на основание чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

Отсичането и изкореняването на 41 броя широколистни и плодни дървета, от следните видове и брой съответно: Липа (Tilia cordata) №№356, 355 - 2 броя; Западна туя (Thuja occidentalis) №№361, 362, 363, 380, 381, 389, 403, 364, 407, 410, 411 - 11 броя; Морски бор (Pinus pinaster) №№368, 367, 369, 371 и 374 - 5 броя; Миризлива върба (Eleagnus angustifolia) №№378, 379, 382, 383, 385, 386, 387 и 377 - 8 броя; Обикновен смърч (Picea abies) №№388, 392, 394, 395, 396, 397 и 398 - 7 броя; Бяла топола (Populus alba) №391 - 1 брой; Ясен (Fraxinus oxycarpa) №393 - 1 брой; Хвойна (Juniperus chinensis) №402 - 1 брой; Конски кестен (Aesculus hippocastanum) №357 - 1 брой; Сребрист смърч (Picea pungens) №360 - 1 брой; Испанска ела (Abies pinsapo) №№409, 412 - 2 броя; Круша (Pyrus communis) №401 - 1 брой - плодно дърво;

 

*Номерата са от "Извадка от санитарна експертиза за съществуващата дървесна, издънкова и храстова растителност - реконструкция на Парк "Езеро", град Бургас.

 

Манипулациите по отсичането и изкореняването на растителността и пъновете, да се извършат от специализирана и лицензирана фирма, като своевременно се изнесе дървесният и коренищният отпадък и се почисти околното пространство.

Премахването на дълготрайните декоративни дървета да се извърши след проведено маркиране от гл. специалист "Озеленяване", съгласно констатациите на комисията, като се спазят всички изискванията за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.).

След приключване на всички манипулации, касаещи премахването на едроразмерната дълготрайна декоративна дървесна растителност да се изготви приемно - предавателен протокол между главния специалист "Озеленяване" към ТД "Приморие" и представител на Изпълнителя, като се маркира добитата дървесина с марка на Община Бургас и издаде транспортен билет.

            Да се внесат най-малко 41 броя дълготрайни декоративни едроразмерни дървесни видове в терен публична общинска собственост, по предписание за вид и размер, след разглеждане и одобрение от ЕСУТ при Община Бургас. 14.      Дървета да бъдат едроразмерни с бала пръст: диаметър на бала пръст 0,80м., височина на дървото над 2,50м. (без балата), обиколка на стъблото на височина 1,20м (10-12см), право стъбло без видими наранявания, добре оформена корона с минимум 5 основни разклонения, укрепване на широколистни дървета с два броя дървени обтежки (Ф10см., височина на колчето 2м. и ликово въже);

Въз основа на чл.22 (1) и (2) от Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас засаждането на компенсаторната растителност да се извърши в подходящ посадъчен сезон, но не по - късно от 31.12.2015г.

 

           Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.61, ал.3 от АПК, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение. Разрешението подлежи на обжалване в едномесечен срок пред Административен съд - Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3659 Последна промяна: 16:25:01, 22 декември 2014