Община Бургас открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за 10 дни на част от имот общинска собственост

Публикувано на: Понеделник, 22 Декември 2014, 09:25
Валидно до: Неделя, 25 Януари 2015, 09:25

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1, чл. 17, ал. 1 и чл. 51, 52 и 53 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ дни на нежилищен обект - публична  общинска собственост, както следва:

1. Част от недвижим имот – публична общинска собственост с идентификатор по КККР на гр. Бургас 07079.618.139, с площ 4990 кв.м., част от УПИ I в кв. 1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас, представляваща фигура 2, очертана с цикламени пунктирни линии на приложената схема, неразделна част от настоящата заповед, съгласно решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.53 от дневния ред на проведеното на 25.11.2014 г. заседание /Протокол №43/. Начална тръжна цена на наема в размер на 415 /четиристотин и петнадесет/ лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 41.50 /четиридесет и един лева и петдесет стотинки/ без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1 245 /хиляда двеста четиридесет и пет/ лева.

 

Търгът да се проведе на 20.01.2015 г., от 09,30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, ет.1, стая № 111.

Определеният размер на депозит за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при “Общинска банка” АД, клон Бургас– BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.

С оглед обекта на търга и дейността за която се предоставя под наем, определена с решението на Общински съвет – Бургас, а именно – провеждането на музикален многожанров фестивал "Спирит Оф Бургас“, определям следните специални изисквания за допустимост към кандидатите /участниците/ в търга, с цел гарантиране на професионалния им опит и финансова стабилност, съобразно мащабите на фестивала,  както следва: Да е регистриран като търговско дружество или като дружество по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да няма парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;  Да няма задължения към Община Бургас;  Да не е в производство по несъстоятелност или ликвидация; Доказан опит в организирането и провеждането на музикални мероприятия и фестивали - минимум 5 мероприятия през последните 5 /пет/ календарни години; Доказани приходи от организация и провеждане на музикални мероприятия и фестивали, в размер не по-малко от общо 4 000 000 /четири милиона/ лева за последните 5 /пет/ календарни години.

Кандидатите /участниците/, следва да представят писмени доказателства за наличието на специалните условия за допустимост в приложение на заявлението за участие в търга. Кандидатите /участниците, които не отговарят на определените специфични условия  подлежат на отстраняване от търга.

Утвърждавам тръжна документация за търга за посочения в тази заповед имот, както следва: Молба–образец /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор–проект /приложение №3/; Копие от скица на имота; Заповед.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110 /сто и десет/ лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. “Александровска” №26, всеки работен ден от 10,00 до 11,30 часа и от 14,00 до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 16.01.2015 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 10,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 19.01.2015 година.

Оглед на имота може да бъде извършван на 29.12.2014 г. и на 13.01.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 27.01.2015 г., от 9,30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.“Александровска” № 26, ет.1, стая № 111.

Ново заявления за участие в повторния търг за съответният имот да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 10,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 23.01.2015 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 26.01.2015 година.

Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 23.01.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.

Допълнителна информация: тел. 056/907 306 – Ивелина Велева.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5203 Последна промяна: 09:29:13, 23 декември 2014