Община Бургас открива процедури за продажба на имоти - частна общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 16 Януари 2015, 10:46
Валидно до: Неделя, 15 Февруари 2015, 23:59

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и  решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 52 от дневния ред на проведеното на 25.11.2014 г. заседание /Протокол № 43/, в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 и 2014 год. на Община Бургас, открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

  1. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI с площ 369 кв.м., в квартал 30 по общия план на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, отреден за КОО, с начална тръжна цена 9 300 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 186 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 930 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № 85/15.01.2015 г. на Кмета на Община Бургас.
  2. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХ-390 с площ 1328 кв.м., в квартал 30 по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена в размер на  25 100 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 502 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2 510 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № 85/15.01.2015 г.  на Кмета на Община Бургас.
  3. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХІ-390 с площ 1188 кв.м., в квартал 30 по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена в размер на  22 500 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 450 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2 250 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № 85/15.01.2015 г.  на Кмета на Община Бургас.
  4. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІІ-общ., с площ 514 кв.м., в квартал 39 по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена в размер на  11 500 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 230 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1 150 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № 85/15.01.2015 г.  на Кмета на Община Бургас.
  5. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІV-общ., с площ 516 кв.м., в квартал 39 по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена в размер на  11 500 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 230 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1 150 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № 85/15.01.2015 г.  на Кмета на Община Бургас.
  6. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-общ., с площ 677 кв.м., в квартал 40 по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена в размер на  12 800 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 256 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1 280 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № 85/15.01.2015 г.  на Кмета на Община Бургас.

 

 

Търговете да се проведат на 17.02.2015 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска” № 26, ет.1, стая № 111.

 При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 25.02.2015 г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО на Община Бургас, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търговете е до 16.00 часа на 13.02.2015 г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търговете е до 16,00 часа на 16.02.2015 година..

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 24.02.2015 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 23.02.2015 година.

Явяването на кандидатите – лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

За допълнителна информация: тел. 056/907 306 – Ивелина Велева

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 7319 Последна промяна: 10:56:47, 16 януари 2015