Уведомление за прекратяване на наемно правоотношение

Публикувано на: Четвъртък, 23 Октомври 2008, 17:18
Валидно до: Четвъртък, 23 Октомври 2008, 17:18

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

            На основание чл.61, ал.3 от АПК ОП „Общински имоти" при Община Бургас уведомява Сдружение „Център за устойчиво развитие Компас" със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. „Александър Велики" №14, ет.2, представлявано от председателя на УС Емануил Арнаудов, че със Заповед №2851/21.10.2008г. на Кмета на Община Бургас на основание на основание чл.15, ал.1, т.1 вр. ал.4 от Закона за общинската собственост        е ПРЕКРАТЕНО наемното правоотношение със Сдружение „Център за устойчиво развитие Компас" със седалище гр. Бургас, възникнало по силата на Заповед №915/29.05.2006г. и Договор от 02.04.2007г., за недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр.Бургас,                       ул.„Странджа" №28, представляващ втори етаж от триетажна сграда, състоящ се от три стаи, коридор и сервизни помещения с обща полезна площ от 76.12 кв. м, при граници: изток-ул. „Странджа", запад - детска площадка, север - ул. „К. Величков", юг- ЖСК „Монтажник", поради неплащане на наемната цена за повече от един месец.

            В заповедта е определен 14-дневен срок за опразване на описания имот от датата на съобщаване.

            Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от получаването й, пред Административен съд гр. Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

            При липса на доброволно изпълнение до 10.11.2008г., принудителното изпълнение ще се осъществи на 11.11.2008г. от 9.00 часа.

            Екземпляр от заповедта може да бъде получен от заинтересованото лице в              ОП „Общински имоти" - ст.211, гр. Бургас, ул. „Шейново" №24. 

 

 

 

ИНЖ. МИЛКА ДИНЕВА

Директор на ОП „Общински имоти"

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 7613 Последна промяна: 17:18:51, 23 октомври 2008