На основание чл. 14, ал.7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл.68 от НРПУРОИВ, приета от Общински съвет – Бургас и Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.17 от дневния ред на проведеното на 16.12.2015 г. заседание (протокол № 45)

Публикувано на: Петък, 23 Януари 2015, 09:06
Валидно до: Понеделник, 23 Февруари 2015, 23:59

О Т К Р И В А М:

 

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на урегулиран поземлен имот /УПИ/ І, в кв. 40 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, целият с площ 18 933 (осемнадесет хиляди деветстотин тридесет и три) кв.м., при граници: север – край на регулация, изток – улица, юг – улица, запад – улица, отреден за спорт и озеленяване, за изграждане на осем игрища за тенис, ограда, осветление, паркинг в източната част и изграждане на обслужващ център със съблекални, санитарни помещения, стаи за треньори, зали за теоретични занимания, търговски обект за спортни артикули, кафетерия с обща площ не по-голяма от 300 /триста/ кв.м., ведно с озеленяването на наетата площ.

Определям начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 2 000 /две хиляди/ лева, без ДДС.

Имотът ще се ползва за спорт.

Определям следните условия и изисквания към кандидатите: Да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да нямат парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; Да нямат задължения към Община Бургас; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; Да докажат финансови възможности за изпълнение на възложените СМР. Като доказателство може да служи и банков документ за подкрепа на проекта. Липсата на финансови възможности е основание за отстраняване на кандидатите.

Да представят доказателства за извършване на подобен вид дейност;

Кандидатите да предложат инвестиция за изграждане на 8 /осем/ игрища за тенис по проект съгласуван с Община Бургас. В проекта да се прeдвиди освен изграждането на игрищата за тенис и ограда, осветление, паркинг в източната част и изграждане на обслужващ център със съблекални, санитарни помещения, стаи за треньори, зали за теоретични занимания, търговски обект за спортни артикули, кафетерия с обща площ не по-голяма от 300 /триста/ кв.м., ведно с озеленяването на наетата площ. Размерът на инвестицията да бъде не по-малък от 250 000 /двеста и петдесет хиляди/ лева, без ДДС.

Да поемат всички разходи за ел.енергия, вода, поддръжка на оставащата зелена площ и други консумативи в наетия обект.

Да поемат задължение и осигурят безплатно ползване на съоръжението минимум 4 /четири/ часа дневно за спортни занимания на деца и ученици по график, съгласуван с ОП "Спортни имоти”.

            След приключване на договора всички изградени съоръжения остават собственост на Община Бургас.

Определям следните критерии и метод за оценка на предложенията:

К1- предлагана месечна наемна цена в лева, без ДДС – от 1 до 50 точки (тежест N1 – 0.6);

К2 – размер на инвестицията в лева, която ще бъде вложена в спортната площадка за привеждането и във вид годен за експлоатация- от 1 до 50 точки (тежест N2 – 0.3);

К3 срок за изпълнение на строителството (зачита се срока от датата на влизане в сила на разрешението за строеж, но не по0късно от 8 месеца) – от 1 до 50 точки (тежест N3 – 0.1).

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по формулата:

К= К1 х N1 + К2 х N2+ К3 х N3

Определям срок на валидност на предложенията – не по-кратък от 90 дни от депозирането им.

Определям размер на депозита за участие в конкурсната процедура – 6 000 (шест хиляди) лева, които да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при “Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, BG 89 SOMB 9130 33 23996501.

Определям цена на конкурсната документация – 110 (сто и десет) лева, без ДДС, внесени в касата в Центъра за административно обслужване (ЦАО), невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. “Александровска” №26, всеки работен ден, в срок до 23.02.2015 от 08:30 до 16:00 часа.

Предложения за участие се подават в Центъра за административно обслужване, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 10:00 до  16:00 часа, в срок до 24.02.2015 година.

Предложенията на кандидатите да са изготвени и представени съгласно Образец-предложение (Приложение №1), неразделна част от конкурсната документация.

Разглеждане, оценяване и класиране на предложенията ще се извърши на 26.02.2015 г. от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. “Александровска” №26, ет.1, стая  №111.

Утвърждавам конкурсна документация, както следва: Образец-предложение – Приложение №1; Критерии и методика за оценяване на предложенията – Приложение №2;  Проект на договор – Приложение №3; Декларация – Приложение №4-1; Декларация – Приложение №4-2 и Копие от настоящата заповед.

Допълнителна информация: тел. 056/907 306 –Ивелина Велева.

Съобщението за конкурса да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, от към ул.”Александровска”.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция “Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4846 Последна промяна: 11:29:01, 26 януари 2015