С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Размер на шрифта: A A A Назад
понеделник, 23 февруари 2015
Публикувано от: Ивелина Велева

На  основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51  от  Наредбата  за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане  с  общински  имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:

1.      Имот, представляващ УПИ V- 1136 /пет римско – хиляда сто тридесет и шест/, кв.20 /двадесет/ по ПУП – ПРЗ на кв.Акациите, гр.Бургас,  целият с площ 272 /двеста седемдесет и два/ кв.м., при граници: североизток – УПИ VІ - 1126, югоизток – УПИ VІІІ - 1128, югозапад – УПИ ІV- 1135 , северозапад – ул. "Ангел Кънчев“, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.659.349 по одобрена КККР на гр. Бургас, с площ 273 /двеста седемдесет и три/ кв.м., при съседи: 07079.659.350, 07079.659.351, 07079.659.348, 07079.659.347, 07079.659.346 и 07079.602.357, отреден за жилищно строителство, съгласно решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.34 от дневния ред на проведеното на 22.07.2014 г. заседание /Протокол № 38/. Начална тръжна цена в размер на  65 200 /шестдесет и пет хиляди и двеста/ лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 1 304 /хиляда триста и четири/, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 6 520 /шест хиляди петстотин и двадесет/ лева, цена на тръжната документация – 130.40 /сто и тридесет лева и четиридесет стотинки/, без ДДС.

2.      Имот, представляващ УПИ II /две римско/ с площ 816 /осемстотин и шестнадесет/ кв.м., в квартал 16 /шестнадесет/ по плана на с.Твърдица, Община Бургас, при граници: североизток – УПИ IIІ; югозапад – УПИ I; югоизток – УПИ XV и северозапад – улица, отреден за жилищно строителство, съгласно решение на Общински съвет– Бургас, прието по т.46 от дневния ред на проведеното на 30.09.2014 г. заседание /Протокол № 41/. Начална тръжна цена в размер на  20 900 /двадесет хиляди и деветстотин/ лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 418 /четиристотин и осемнадесет/ лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2 090 /две хиляди и деветдесет/ лева, цена на тръжната документация – 50 /петдесет/ лева, без ДДС.

3.      Имот, представляващ УПИ ХLVIII-105 /четиридесет и осем римско – сто и пет/ с площ 266 /двеста шестдесет и шест/ кв.м., в квартал 1 /едно/ по ПУП – ПРЗ на кв. "Победа“, гр.Бургас, при граници: север – улица, изток – УПИ ІХ, юг – УПИ ХХХІХ, запад – УПИ ХL-105, с идентификатор 07079.660.570 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, с площ 266 кв.м., при съседи: 07079.660.127; 07079.660.122; 07079.660.121; 07079.660.331; 07079.660.569, отреден за жилищно строителство, съгласно решение на Общински съвет– Бургас, прието по т.47 от дневния ред на проведеното на 24.06.2014 г. заседание /Протокол № 37/. Начална тръжна цена в размер на 64 600 /шестдесет и четири хиляди и шестотин/ лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 1 292 /хиляда двеста деветдесет и два/ лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 6 460 /шест хиляди четиристотин и шестдесет/ лева, цена на тръжната документация – 129.20 /сто двадесет и два лева и двадесет стотинки/, без ДДС.

Търговете ще се проведат на 25.03.2015 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 01.04.2015 г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Оглед на обектите може да бъде извършван на 05.03.2015 г. и на 19.03.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търг за непроведен, оглед на обекта, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 27.03.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО на Община Бургас, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00 часа на 23.03.2015 година.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 24.03.2015 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 30.03.2015 година.

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 31.03.2015 година.

Явяването на кандидатите – лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

За допълнителна информация: тел. 056/907 306 – Ивелина Велева.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4722 Последна промяна: 11:32:07, 23 февруари 2015