Текат лихви за просрочено плащане на годишни вноски за местни данъци, дължими към Община Бургас

Публикувано на: Вторник, 4 Ноември 2008, 11:30
Валидно до: Вторник, 4 Ноември 2008, 11:30

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

О Б Щ И Н А  Б У Р Г А С

 

Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама"

 

 

Уведомяваме Ви, че за 2008г. сроковете за заплащане на последните годишни вноски за местни данъци, дължими към Община Бургас, са следните:

  • за данък върху превозните средства - до 30 септември
  • за патентен данък - до 31 октомври
  • за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци - до 30 ноември.

След изтичане на посочените срокове, се начислявт лихви по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, и предстои принудително събиране на сумите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Задълженията могат да се платят доброволно на касите на Дирекция "Местни приходи от данъци, такси  и реклама" на адрес: гр.Бургас, ул. "Алексанровска" № 83 вх.2 ет.1 зала 1 (касов салон) или по банков път:

 

ОБЩИНА БУРГАС

"Общинска банка" АД

IBAN  BG 08 SOMB 9130 84 24151744   

BIC код SOMBBGSF 

Код за вид плащане (данък върху превозните средства и лихви върху него) 44 23 00 

Код за вид плащане (патентен данък и лихви върху него само за 2008г.)        44 14 00

Код за вид плащане (данък върху недвижимите имоти и лихви върху него) 44 21 00

Код за вид плащане (такса битови отпадъци и лихви върху нея)                     44 24 00

 

Информация за задълженията можете да получите на адреса на дирекцията или на телефони: 056 / 87 09 / 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 9893 Последна промяна: 11:30:01, 04 ноември 2008