С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 21 април 2015
Валидно до: сряда, 27 май 2015

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и  решения на Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Урегулиран поземлен имот V- 1136, кв.20  по ПУП – ПРЗ на кв.Акациите, гр.Бургас,  целият с площ 272 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена в размер на  65 200 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 304 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 6 520 лева. Цена на тръжната документация – 130.40 лева, без ДДС. Заповед № 852/21.04.2015 г. на Кмета на Община Бургас.

2. Урегулиран поземлен имот ХІІ-общ., кв.5 по плана на с.Извор, Община Бургас, с площ 485 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена в размер на 8600 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 172 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 860 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № 852/21.04.2015 г. на Кмета на Община Бургас.

3. Урегулиран поземлен имот ХІІІ-общ., кв. 26 по ПУП – ПРЗ на кв. "Банево“, гр.Бургас, с площ 581 кв.м., отреден за малко етажно жилищно строителство със свободно стояща застройка с височина до 10м., с начална тръжна цена в размер на 19 550 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 391 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1 955 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № 852/21.04.2015 г. на Кмета на Община Бургас.

4. Урегулиран поземлен имот І-общ с площ 873 кв.м., в кв. 107 по плана на зона "Г“, ж.к."Меден Рудник“, гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 97 500 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 950 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 9 750 лева. Цена на тръжната документация – 195 лева, без ДДС. Заповед № 853/21.04.2015г. на Кмета на Община Бургас.

5. Урегулиран поземлен имот XVІ-общ с площ 1 754 кв.м., в кв. 114 по плана на зона "Г“, ж.к."Меден Рудник“, гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 195 500 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3 910 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 19 550 лева. Цена на тръжната документация – 200 лева, без ДДС. Заповед № 853/21.04.2015 г. на Кмета на Община Бургас.

6. Урегулиран поземлен имот VІ-59 с площ 457 кв.м., в кв. 128 по плана на "Районен център“, ж.к."Меден Рудник“, гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 57 200 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 144 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 5 720 лева. Цена на тръжната документация – 114.40 лева, без ДДС. Заповед № 853/21.04.2015 г. на Кмета на Община Бургас.

7. Урегулиран поземлен имот ХVІ-450 с площ 769 кв.м., в кв. 153 по плана на зона "Д“, ж.к."Меден Рудник“, гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 59 700 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 194 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 5 970 лева. Цена на тръжната документация – 119.40 лева, без ДДС. Заповед № 853/21.04.2015 г. на Кмета на Община Бургас.

8. Урегулиран поземлен имот VІII-299 с площ 838 кв.м., в кв. 155 по плана на зона "Д“, ж.к."Меден Рудник“, гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 64 400 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 288  лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 6 440 лева. Цена на тръжната документация – 128.80 лева, без ДДС. Заповед № 853/21.04.2015г. на Кмета на Община Бургас.

9. Урегулиран поземлен имот Х-317 с площ 666 кв.м., в кв. 159 по плана на зона "Д“, ж.к."Меден Рудник“, гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 50 680 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 013.60  лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 5 068 лева. Цена на тръжната документация – 101.36 лева, без ДДС. Заповед № 853/21.04.2015г. на Кмета на Община Бургас.

10. Урегулиран поземлен имот VІІ-329 с площ 745 кв.м., в кв. 162 по плана на зона "Д“, ж.к."Меден Рудник“, гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 57 800 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 156 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 5 780 лева. Цена на тръжната документация – 115.60 лева, без ДДС. Заповед № 853/21.04.2015г. на Кмета на Община Бургас.

11. Урегулиран поземлен имот ХХХІХ-315 с площ 820 кв.м., в кв. 175 по плана на зона "Д“, ж.к."Меден Рудник“, гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 64 000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 280 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 6 400 лева. Цена на тръжната документация – 128 лева, без ДДС. Заповед № 853/21.04.2015г. на Кмета на Община Бургас.

12. Урегулиран поземлен имот ІV-313 с площ 895 кв.м., в кв. 177 по плана на зона "Д“, ж.к."Меден Рудник“, гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 69 855 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 397.10 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 6 985.50 лева. Цена на тръжната документация – 139.71 лева, без ДДС. Заповед № 853/21.04.2015г. на Кмета на Община Бургас.

13. Урегулиран поземлен имот І-328 с площ 744 кв.м., в кв. 180 по плана на зона "Д“, ж.к."Меден Рудник“, гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 55 500 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 110 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 5 550 лева. Цена на тръжната документация – 111 лева, без ДДС. Заповед № 853/21.04.2015г. на Кмета на Община Бургас.

14. Урегулиран поземлен имот VІ-313 с площ 919 кв.м., в кв. 183 по плана на зона "Д“, ж.к."Меден Рудник“, гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 71 800 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 436 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 7 180 лева. Цена на тръжната документация – 143.60 лева, без ДДС. Заповед № 853/21.04.2015 г. на Кмета на Община Бургас.

 

Търговете да се проведат на 22.05.2015 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска” № 26, ет.1, стая № 111.

 При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 29.05.2015 г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО на Община Бургас, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търговете е до 16.00 часа на 20.05.2015 г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търговете е до 16,00 часа на 21.05.2015 г.

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 28.05.2015 г.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 27.05.2015 г.

 

Явяването на кандидатите – лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

За допълнителна информация: тел. 056/907 220 – Ивелина Велева

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4075 Последна промяна: 17:06:47, 21 април 2015