Проект „Нови възможности за грижа” /предоставяне на социална услуга „Личен асистент”/

Публикувано на: Петък, 27 Март 2015, 16:40
Валидно до: Вторник, 12 Май 2015, 16:40

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект "Нови възможности за грижа"

(предоставяне на социална услуга "Личен асистент")

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Информираме Ви, че на 18 март 2015 г. стартира Проект "Нови възможности за грижа", при чието изпълнение Агенцията за социално подпомагане, чрез Главна дирекция "Социално подпомагане" и в партньорство с всичките 265 общини на Република България и 23 района на Столична община, ще се предоставя социалната услуга "Личен асистент". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Нови алтернативи" по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020».

 Общата стойност на проекта възлиза на 64 966 534,16 лева, продължителността му е 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга "личен асистент" - до 10 месеца.

Индикативният брой потребители на услугата е 12 000 за цялата страна. Целеви групи са:

Ø  Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

Ø  Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

Ø  Семейства на деца, с увреждания;

Ø  Самотно живеещи тежко болни лица.

Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на децата и лицата от посочените целеви групи.

 

Живущите в община Бургас по настоящ адрес кандидат-потребители на услугата "личен асистент", както и кандидатите за работа на длъжност «личен асистент» по Проект "Нови възможности за грижа", могат да подадат заявления на адрес: гр. Бургас, ул. "Шейново" 24 (сградата, известна като Профсъюзен дом), ет. 2, стаи 202 и/или 203). Заявления ще се приемат във всеки работен ден от 27.03.2014 г. до 09.04.2014 г. включително, от 9.00 до 15.00 ч. без прекъсване.

 

I.       За кандидат-потребителите на социалната услуга "личен асистент" се изискват следните документи:

 • заявление по образец (Приложение № 1) и задължителното приложение към него (Приложение № 1 А), които могат да бъдат изтеглени от електронната страница на Община Бургас, от електронната страница на Агенцията за социално подпомагане, или да бъдат получени на място. Кандидатите имат възможност да впишат в заявлението и предпочитанията си за работа с конкретен личен асистент.
 • документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
 • документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка) - в случай, че кандидатът е дете или е поставен под пълно или частично запрещение;
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК(копие);протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
 • удостоверение за настойничество/попечителство (копие) - в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;
 • заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие) - в случай, че е приложимо.

            В рамките на проекта служители на дирекция "Социално подпомагане" - Бургас  ще извършат оценка на потребностите на лицата, подали заявления за ползване на услугата. Въз основа на изготвената оценка на потребностите ще се формира т.нар. индивидуален месечен бюджет от часове за ползване на услугата от всеки кандидат, чийто максимален размер може да бъде до 160 часа месечно, равномерно разпределени в работните дни. На тази база, както и при съблюдаване на допълнителни критерии, посочени в утвърдена в рамките на проекта методика за извършване оценка на потребностите от услугата "личен асистент" и определяне на индивидуален месечен бюджет, ще се извърши класиране и подбор на най-нуждаещите се потребители. Всеки кандидат-потребител ще бъде уведомен с писмо относно окончателно определения за него индивидуален месечен бюджет от часове, резултатът от класирането и последващите процедури.

II. Желаещите да работят като лични асистенти могат да бъдат физически и психически здрави лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

-     безработни лица;

-     трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;

-      неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

От кандидатите за работа на длъжност "личен асистент" се изискват следните документи:

 • Заявление по образец (Приложение № 6), което може да бъде изтеглено от електронната страница на Община Бургас, от електронната страница на Агенция за социално подпомагане, или да бъде получено на място. Кандидатите имат възможност да впишат в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.
 • документ за самоличност (за справка);
 • автобиография;
 • документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността "личен асистент" квалификация (минимумпърва степен на професионална квалификация и/илизавършен VІ клас - диплом, свидетелство, удостоверение/служебна бележка от училище или сертификат));
 • служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
 • пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
 • копие от удостоверение за преминато обучение по операция "Алтернативи" по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.»

 

След подаване и разглеждане на заявленията за кандидатстване за работа на длъжност "личен асистент" по проекта с допустимите кандидати ще бъде проведено събеседване и извършено оценяване и класиране. Мястото и графикът за провеждане интервютата ще бъдат обявени на информационното табло на сградата, в която се извършва прием на заявления, както и на електронната страница на Община Бургас, в раздел "Социални дейности и трудова заетост", линк "Обяви и съобщения".        

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 8434 Последна промяна: 15:23:11, 29 януари 2021