С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 29 Май 2015, 15:58
Валидно до: Понеделник, 15 Юни 2015, 15:58

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 52 от дневния ред на проведеното на 25.11.2014 г. заседание /Протокол № 43/, в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 и 2015 год. на Община Бургас, открива процедури със Заповед №1276/29.05.2015 г. на Кмета на Община Бургас, за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

  1. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI с площ 481 кв.м., в квартал 25 по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Братя Миладинови", гр.Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена в размер на  429 000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 8 580 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 42 900 лева. Цена на тръжната документация - 250 лева, без ДДС.
  2. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ XII с площ 451 кв.м., в квартал 25 по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Братя Миладинови", гр.Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена в размер на  402 000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 8 040 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 40 200 лева. Цена на тръжната документация - 250 лева, без ДДС.
  3. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ V- 1136 с площ 272 кв.м., в квартал 20 по ПУП-ПРЗ на кв.Акациите, гр.Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена в размер на  65 200 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 304 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 6 520 лева. Цена на тръжната документация - 130.40 лева, без ДДС.
  4. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI с площ 369 кв.м., в квартал 30 по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за КОО, с начална тръжна цена 9 300 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 186 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 930 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС.
  5. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХ-390 с площ 1328 кв.м., в квартал 30 по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена в размер на  25 100 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 502 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 510 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС.
  6. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХІ-390 с площ 1188 кв.м., в квартал 30 по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена в размер на  22 500 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 450 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 250 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС.
  7. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІІ-общ., с площ 514 кв.м., в квартал 39 по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена в размер на  11 500 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 230 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 150 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС.
  8. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІV-общ., с площ 516 кв.м., в квартал 39 по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена в размер на  11 500 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 230 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 150 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС.
  9. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-общ., с площ 677 кв.м., в квартал 40 по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена в размер на  12 800 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 256 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 280 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС.

Търговете да се проведат на 08.07.2015 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

 При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 15.07.2015 г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО на Община Бургас, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търговете е до 16.00 часа на 06.07.2015 г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търговете е до 16,00 часа на 07.07.2015 година..

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 14.07.2015 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 13.07.2015 година.

Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

За допълнителна информация: тел. 056/907 220 - Ивелина Велева

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5747 Последна промяна: 15:23:11, 29 януари 2021