Заповед № 1618/01.07.2015 г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 03 юли 2015
Валидно до: вторник, 04 август 2015

На основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 68 ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 21 от дневния ред на проведеното на 26.05.2015 г. заседание (протокол № 52),

О Т К Р И В А М:

Процедури за провеждане на КОНКУРСИ за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособени части от имоти - публична общинска собственост, за организирано на ученическо столово хранене, както следва:
1. Помещения за столова обособени в обект с полезна площ 138.47 кв.м., находящи се в сутерена в сградата на ОУ "Г.Бенковски", жк."Зорница" до бл.47, гр.Бургас, при граници: изток - външен зид, запад - външен зид, север - външен зид, юг - склад и павилион с полезна площ 16.24 кв.м., находящ се в сградата на училището при граници: изток - коридор, запад - външен зид, север - фоайе, юг - учебна стая. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 330 (триста и тридесет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 990 (деветстотин и деветдесет) лева.
2. Помещение тип "Бюфет" с полезна площ 84,60 кв.м., находящо се в ОУ "Свети княз Борис І", ул. "Климент Охридски" №31, гр.Бургас, при граници: изток - ул."Св.Патриарх Евтимий", запад - училищен двор, север - физкултурен салон, юг - ул."Климент Охридски". Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 360 (триста и шестдесет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1080 (хиляда и осемдесет) лева.
3. Помещения за столова с обща полезна площ 476.76 кв.м., находящи се в бл.А, на втори етаж в сградата на ОУ "Елин Пелин", ж.к."Меден Рудник", до бл.430, гр.Бургас, при граници: изток - коридор, запад - външен зид, север - външен зид, юг - външен зид и помещение с полезна площ 31,40 кв.м., представляващо "Бюфет" за закуски, находящ се на първи етаж в сградата на училището, при граници: изток - стълбище, запад - антре и стая портиер, север - външен зид, юг - коридор. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 460 (четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1380 (хиляда триста и осемдесет) лева.
4. Помещение с полезна площ 320 кв.м., находящо се в сутерена на сградата на ОУ "Найден Геров", ж.к."Меден Рудник", ул."Въстаническа" №38, гр.Бургас, при граници: североизток - външен зид към ул. "П.Войвода", северозапад - вътрешен зид, югоизток - вътрешен зид, югозапад - външен зид към двор. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 300 (триста) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 900 (деветстотин) лева.
5. Помещения с полезна площ 108.10 кв.м., находящи се на първи етаж в сградата на СОУ "Димчо Дебелянов", ж.к."Славейков" до бл.5, гр.Бургас, при граници: изток - външен зид, запад - външен зид, север - коридор, юг - външен зид. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 350 (триста и петдесет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1050 (хиляда и петдесет) лева.
6. Помещения с полезна площ 303.76 кв.м., находящи се в сутерена на сградата на ПГЕЕ "К.Фотинов" и СОУ "Иван Вазов", ул. "Христо Ботев" №42, гр.Бургас, при граници: изток - складови помещения, запад - класна стая, стълбище и коридор, север - външен зид, юг - външен зид и павилион за закуски с полезна площ 13.10 кв.м., находящ се на партера в сградата на училището при граници: изток - коридор, запад - стълбище, север - външен зид, юг - коридор. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1350 (хиляда триста и петдесет) лева.

Определям следните условия и изисквания, на които следва да отговарят кандидатите:
Да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да нямат парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; Да нямат задължения към Община Бургас; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация.

1.1. Задължения по организиране на столовото хранене:
1. Да организират храненето в ученическия стол и/или павилион съобразно:
- Закона за храните (обн. ДВ бр.90 от 15.10.1999 г.), изм. и доп. бр.31 от 13.04.2007г., в сила от 13.04.2007 г.;
- Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците на МЗ;
- Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, изд. от МЗХ.
2. Качеството на влаганите хранителните продукти в ястията да отговарят на посочените наредби в т. 1, за което Изпълнителят гарантира със сертификат за качество, произход и годност от производител към момента на всяка доставка.
3. Доставяните продукти да бъдат съпроводени със сертификати за качество издадени от съответните надлежни органи.
4. Предлаганата храна в столовете да е приготвена съгласно изискванията на "Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети", издателство Техника или по-ново аналогично издание.
5. Кандидатът да разполага с квалифициран персонал, обезпечаващ организирането на ученическото - столово хранене.
Кандидатът следва да представи декларация за наличния персонал, който ще отговаря за изпълнение на дейността, придружена с копие на трудови договори и регистрация към НАП.
6. Да представи доказателства за извършване на подобен вид дейност-договори, референции.
7. Кандидатът е длъжен при регистрирани разливочни, да осигури топла храна до обекта, като за целта е необходимо да осъществи безопасен превоз на готовата храна в термофонни съдове, съгласно изискванията на БАБХ.
8. Транспорта при столовете - разливочни е за сметка на фирмата наемател.

1.2. Изисквания по отношение на обекта:
1. Наемателят е длъжен да ползва имота, според предназначението си и да спазва всички нормативни изисквания, свързани с експлоатацията му.
2. Наемателят е длъжен да поддържа за своя сметка изправността на техниката и съоръженията от кухненския блок и предоставения инвентар, посочени в приемно-предавателния протокол.
3. Кандидатът е длъжен ежемесечно в срок до 10-то число на следващия месец да внесе за предходния месец в Община Бургас, предложения при кандидатстването месечен наем.
4. Кандидатът е длъжен да предложи социални ангажименти към училището.
5. Основни и текущи ремонти, реконструкции, преустройства и подобрения в имота се извършват от наемателя, изцяло за негова сметка, след изрично писмено съгласие от страна на наемодателя, а след прекратяване действието на договора, подобренията остават в собственост на наемодателя и наемателят няма право да претендира за заплащането им.
6. Наемателят е длъжен, за своя сметка, да поправя всички виновно причинени от него вреди на имота.
7. Наемателят е длъжен да заплаща редовно и в срок всички разходи, свързани с експлоатацията на имота -вода, ел. енергия, такса смет, както и необходимите и полезни разноски за поддържане на общите части в етажната собственост и други.
8. Наемателят е длъжен да заплаща всички разходи по издаване на съответните разрешителни за извършване на дейността, като поема всички отговорности, свързани с изискванията на нормативните документи на РЗИ, БАБХ, Областна инспекция по труда и др. държавни и общински институции, свързани с дейността на обекта и да осигури необходимите разрешителни за своевременното започване на дейността.
9. Наемателят е длъжен да осигурява достъп до имота на Наемодателя и компетентните органи, във връзка с осъществяване на контрол по изпълнението на дейността.
10. Наемателят няма право да преотдава, да преотстъпва за ползване на трети лица, както и да ползва по договор или друг начин, съвместно с трети лица, имота или части от него.
11.Наемателят е длъжен, в седемдневен срок, считано от датата на прекратяване на настоящия договор, да предаде имота на Наемодателя, ведно с направените подобрения, за което се съставя приемно-предавателен протокол, подписан от страните.
12.Констатираните при предаване на имота повреди и липси се отстраняват от наемателя за негова сметка или се заплащат от последния по пазарни цени, най-късно в 15-дневен срок от датата на предаване на имота.
13. Наемателят е длъжен да застрахова наетия имот за срока на действие на договора за своя сметка, в полза на Община Бургас (в договора).
Определям следните критерии и метод за оценка на предложенията:

1. К1 - Цена(месечна наемна цена в лева, без ДДС):
Кандидатите получават от 1 до 70 точки
Оценяването се извършва по формулата:

К1 = Ц(участник) х 70,
Ц(максимална)
където Ц (участник) е предложената от кандидата цена, а Ц (максимална) е най-високата предложена такава.
Тежест на критерия: N1=0,7.

2. К2 - Брой ученици, на които ще бъде предоставен социален пакет - безплатни хранения (обяд).
Кандидатите получават от 1 до 30 точки.
Оценяването се извършва по формулата:

К2 = Б (уч.) х 30,
Б(макс.)
където Б (уч.) е предложеният от кандидата брой ученици, на които ще предоставя безплатен обяд, а Б (макс.) е най-голям предложен брой ученици, на които ще бъдат предоставен безплатно хранене.
Тежест на критерия: N2=0,3.

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати да се извърши по формулата:
К=К1хN1+К2хN2
На първо място да бъде класиран кандидатът получил най-висока комплексна оценка К.
Определям срок на валидност на предложенията - не по-кратък от 90 дни от депозирането им.
Определените размери на депозити за участие в конкурсната процедура, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, BG 89 SOMB 9130 33 23996501.
Определям цена на конкурсната документация - 110 (сто и десет) лева, без ДДС, внесени в касата в Центъра за административно обслужване (ЦАО), невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в конкурса се закупува от Центъра за административно обслужване на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, всеки работен ден до 04.08.2015 г. от 10:00 до 16:00 часа.
Оглед на имота, предмет на конкурса може да бъде извършен на 08.07.2015 г. и 22.07.2015 от 9:00 до 12:00 часа .
Предложения за участие се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО), лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа, в срок до 05.08.2015 година.
Предложенията на кандидатите да са изготвени и представени съгласно Образец-предложение (Приложение №1), неразделна част от конкурсната документация.
Разглеждане, оценяване и класиране на предложенията ще се извърши на 06.08.2015 год. от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, ет.1, стая №111.
Утвърждавам конкурсна документация, както следва: Образец-предложение - Приложение №1; Критерии и методика за оценяване на предложенията - Приложение №2; Проект на договор - Приложение №3; Декларация - Приложение №4-1; Декларация - Приложение №4-2 и Копие от настоящата заповед.
Допълнителна информация: тел. 056/907 220 - Ивелина Велева и 056/841 729 - инж. Янка Маркова.
Съобщението за конкурса да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска".
Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.


ЙОРДАНКА АНАНИЕВА
За Кмет на Община Бургас
Съгласно Заповед № 1545/24.06.2015г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4007 Последна промяна: 15:23:11, 29 януари 2021