ЗАПОВЕД №1638/03.07.2015г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 06 юли 2015
Валидно до: понеделник, 06 юли 2015

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.15 от дневния ред на проведеното на 26.05.2015 г. заседание /Протокол № 52/, в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. на Община Бургас,
ОТКРИВАМ :

Процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти, както следва:

1. Имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ І-общ.(едно римско общински), с площ 551 (петстотин петдесет и един) кв.м., в квартал 9 (девет) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: север - край на регулация, изток - УПИ ІІ-150, юг - улица, запад - улица, актуван с Акт №7648/15.11.2013г. за частна общинска собственост и Акт №8048/16.10.2014 за поправка. Начална тръжна цена в размер на 11 600 (единадесет хиляди и шестстотин) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 232 /двеста тридесет и два/ лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 160 /хиляда сто и шестдесет/ лева, цена на тръжната документация - 50 /петдесет/ лева, без ДДС.
2. Имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ ІІІ-общ.(три римско общински), с площ 518 (петстотин и осемнадесет) кв.м., в квартал 9 (девет) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: север - край на регулация, изток - УПИ ІV-156, юг - улица, запад - УПИ ІІ-50, актуван с Акт №7649/15.11.2013г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена 10 900 (десет хиляди и деветстотин) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 218 /двеста и осемнадесет/ лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 090 /хиляда и деветдесет/ лева, цена на тръжната документация - 50 /петдесет/ лева, без ДДС.
3. Имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ ІV-990 (четири римско за имот с планоснимачен номер деветстотин и деветдесет), с площ 644 (шестстотин четиридесет и четири) кв.м., в квартал 76 (седемдесет и шест) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: северозапад - УПИ ІІІ-989, североизток - улица, югоизток УПИ V-общ., югозапад, запад - УПИ І, актуван с Акт №6420/11.11.2011г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена 13 550 (тринадесет хиляди петстотин и петдесет ) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 271 /двеста седемдесет и един/ лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 355 /хиляда триста петдесет и пет/ лева, цена на тръжната документация - 50 /петдесет/ лева, без ДДС.
4. Имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ V-общ.(пет римско общински), с площ 527 (петстотин двадесет и седем) кв.м., в квартал 76 (седемдесет и шест) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден "за жилищно строителство, при граници: северозапад - УПИ ІV-990, североизток -улица, югоизток, юг, югозапад -УПИ І, актуван с Акт 6421/11.11.2011г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена 11 100 (единадесет хиляди е сто) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 222 (двеста двадесет и два) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 110 (хиляда сто и десет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
5. Имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ Х-общ.(десет римско общински), с площ 565 (петстотин шестдесет и пет) кв.м., в квартал 50 (петдесет) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: север - УПИ ІХ-371., изток - улица, юг -УПИ ХІ, запад - УПИ ХІІ-372, актуван с Акт №6024/26.03.2010г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена 11 900 (единадесет хиляди и деветстотин лева), без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 238 (двеста тридесет и осем) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 190 (хиляда сто и деветдесет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
6. Имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ ХІ-общ.(единадесет римско - общински), с площ 556 (петстотин петдесет и шест) кв.м., в квартал 50 (петдесет) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: север - УПИ Х, изток - улица, юг - улица, запад - ХІІ-372, актуван с Акт 6025/26.03.2010г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена 11 700 (единадесет хиляди и седемстотин) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 234 (двеста тридесет и четири) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 170 (хиляда сто и седемдесет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
7. Имот, находящ се в с.Рудник, представляващ УПИ ІІ-993(две римско за имот с планоснимачен номер деветстотин деветдесет и три), с площ 745 (седемстотин четиридесет и пет) кв.м., в квартал 77 (седемдесет и седем) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: северозапад - улица, североизток - улица, югоизток - УПИ ІІІ-994, югозапад -УПИ І-992, актуван с Акт 7365/09.04.2013г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена 15 700 (петнадесет хиляди и седемстотин) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 314 (триста и четиринадесет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 570 (хиляда петстотин и седемдесет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
8. Имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ VІІІ-999(осем римско за имот с планоснимачен номер деветстотин деветдесет и девет), с площ 595 (петстотин деветдесет и пет) кв.м., в квартал 77 (седемдесет и седем) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: северозапад -УПИ VІІ-998, североизток - улица, югоизток, юг-улица, югозапад- УПИ ІХ, актуван с Акт № 7444/20.05.2013г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 250 (двеста и петдесет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 250 (хиляда двеста и петдесет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
9. Имот, находящ се в с.Черно море, представляващ УПИ Х (десет римско) с площ 204 (двеста и четири) кв.м., в квартал 137(сто тридесет и седем) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за КОО и ТП, при граници: север - УПИ І, изток - УПИ VІІ, юг - улица, запад -УПИ VІІІ, актуван с Акт 5428/06.03.2009г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена 5 350 (пет хиляди триста и петдесет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 107 (сто и седем) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 535 (петстотин тридесет и пет), цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.

Търговете да се проведат на 05.08.2015 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.
Определените размери на депозитите за участие в тръжните процедури, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас- BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.
Определената цена на тръжната документация за всеки от търговете следва да бъде внасяна в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановима след приключване на процедурата за съответния търг. Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в търговете е до 16.00 часа на 03.08.2015 г.
Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, съобразно чл.61 от АПК, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търговете е до 16,00 часа на 04.08.2015 година.
Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед имоти, както следва: Молба-образец /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор-проект /приложение №3/; Копие от скица на имота; Заповед.
Огледи на имотите могат да бъдат извършвани на 09.07.2015 г. и на 23.07.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.
При обявяване на някой от търговете за непроведен, повторен търг за съответния имот да се проведе на 12.08.2015 г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, ет.1, стая №111.
Ново заявления за участие в повторния търг за съответния имот се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, съобразно чл.61 от АПК, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 10.08.2015 година.
В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.
Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 11.08.2015 година.
Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 07.08.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.
Допълнителна информация: тел. 056/907 220 - Ивелина Велева.
Съобщение за провеждането на търговете по тази заповед да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.
Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.


ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3825 Последна промяна: 15:23:11, 29 януари 2021