ЗАПОВЕД №1748/16.07.2015 Г.

Размер на шрифта: A A A Назад
четвъртък, 16 юли 2015
Публикувано от: Ивелина Велева

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. на Община Бургас
ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни обекти - частна общинска собственост, както следва:

1. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 31 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание (Протокол № 53), самостоятелен обект №3 (средна част), находящ се в гр. Бургас, ул."Александровска" №115, гр. Бургас, с полезна площ 28.47 кв.м. при граници: изток - външен зид и стълбищна клетка, запад - вън.зид - ул."Александровска", север - магазин № 2 на Община Бургас, юг - магазин №4 на Община Бургас, предназначен за търговска дейност, актуван с Акт №794/12.03.1998 г. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 520 (петстотин и двадесет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 52 (петдесет и два) лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 560 (хиляда петстотин и шестдесет) лева.
2. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 31 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание (Протокол № 53), самостоятелен обект №2, находящ се в гр. Бургас, к-с."Славейков" до бл.39, с полезна площ 13.62 кв.м., при граници: изток - обект №1 , запад - обект №3, север - външен зид, юг - външен зид и обект №4, предназначен за услуги на населението. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 65 (шестдесет и пет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 6.50 (шест лева и петдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 195 (сто деветдесет и пет) лева.
3. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 31 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание (Протокол № 53), самостоятелен обект №3, находящ се в гр. Бургас, к-с."Славейков" до бл.39, с полезна площ 12.50 кв.м., при граници: изток - обект №2 , запад - външен зид, север - външен зид, юг - външен зид и обект №1, предназначен за услуги на населението. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 60 (шестдесет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 6 (шест) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 180 (сто и осемдесет) лева.
4. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 31 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание (Протокол № 53), самостоятелен обект №4, находящ се в гр. Бургас, к-с."Славейков" до бл.39, с полезна площ 17.17 кв.м., при граници: изток - външен зид, запад - външен зид, север - обект №1 и №2, юг - външен зид, предназначен за услуги на населението. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 85 (осемдесет и пет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 8.50 (осем лева и петдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 255 (двеста петдесет и пет) лева.
5. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 31 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание (Протокол № 53), самостоятелен обект, находящ се в гр. Бургас, к-с."Славейков", ОУ "А.Страшимиров", в УПИ II, кв. 29 по плана на ж.к."Славейков", гр. Бургас, обособени като цифрова автоматична телефонна централа, представляващи: помещение на I-ви етаж с полезна площ 30.30 кв.м., при граници: изток - стълбище, запад - външен зид, север - външен зид, юг - складови помещения и помещение на партерния етаж с полезна площ 6.65 кв.м., при граници: изток - стълбище, запад - външен зид, север - външен зид, юг - коридор. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 390 (триста и деветдесет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 39 (тридесет и девет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 170 (хиляда сто и седемдесет) лева.
6. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 29 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание (Протокол № 53), нежилищен имот - частна - частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, к/с "Зорница", в подлеза "Янко Андонов", представляващ търговски обект № 1, съгласно скица - разпределение, със застроена площ 23.20 кв.м., при граници: изток - пешеходен тунел, запад - вертикална стена на подлеза, север - обект № 2, юг - вертикална стена на подлеза, предназначен за търговска дейност, актуван с акт за частна общинска собственост №659/12.01.1998 г. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 185 (сто осемдесет и пет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 18.50 (осемнадесет лева и петдесет стотинки) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 555 (петстотин петдесет и пет) лева.
7. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 29 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание (Протокол № 53), самостоятелен обект - частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлеза РУМ "Младост", представляващ павилион №1, със застроена площ 8.53 кв.м., при граници: изток - външен зид, запад - вертикална стена на подлеза, север - стълбище, юг - стълбище, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 95 (деветдесет и пет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 9.50 (девет лева и петдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 285 (двеста осемдесет и пет) лева.
8. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 29 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание (Протокол № 53), самостоятелен обект - частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлеза РУМ "Младост", представляващ павилион №4, със застроена площ 13.80 кв.м., при граници: изток - обект №3, запад - обект №5, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 155 (сто петдесет и пет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 15.50 (петнадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 465 (четиристотин шестдесет и пет) лева.
9. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 29 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание (Протокол № 53), Самостоятелен обект - частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлеза РУМ "Младост", представляващ павилион №12, със застроена площ 11.49 кв.м., при граници: изток - пешеходен тунел и обекти, запад - външен зид, север - стълбище, юг - обект №13, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 130 (сто и тридесет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 13 (тринадесет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 390 (триста и деветдесет) лева.

Търговете да се проведат на 20.08.2015 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.
Определените размери на депозитите за участие в тръжните процедури, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас- BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.
Определям цена на тръжната документация за всеки от търговете в размер на 110 /сто и десет/ лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 18.08.2015 г.
Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 19.08.2015 година.
Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед имоти, както следва: Молба-образец /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор-проект /приложение №3/; Копие от скица на имота; Заповед.
Оглед на имота може да бъде извършван на 31.07.2015 г. и на 14.08.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.
При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за съответния имот, да се проведе на 27.08.2015г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, ет.1, стая №111.
Ново заявления за участие в повторния търг за съответният имот да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 25.08.2015 година.
В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.
Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 26.08.2015 година.
Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 21.08.2015г. от 10,00 до 11,00 часа.
Допълнителна информация: тел. 056/907 220 - Ивелина Велева.
Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването и.
Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.


ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3525 Последна промяна: 15:23:11, 29 януари 2021