Заповед №1749/16.07.2015 Г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 16 Юли 2015, 12:03
Валидно до: Вторник, 25 Август 2015, 12:03

На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.31 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание /Протокол № 53/, в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. на Община Бургас,

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обособена част от имот - частна общинска собственост, както следва:

1. Обект № 3 - "Лекарски кабинет", находящ се в гр. Бургас, м.с."Черно море", "Здравна служба", с полезна площ 12.32 кв.м., ведно с 6.37 кв.м. ид.ч. от манипулационна и 13.44 кв.м. ид.ч. от чакалня, коридор и сервизни помещения, находящ се в сградата в кв.135, УПИ I по плана на с. Черно море, Община Бургас, при граници на кабинета:изток - манипулационна, запад - външен зид, север - чакалня, юг - външен зид към ул."Пирин", Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 25 /двадесет и пет/ лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 2.50 /два и петдесет стотинки/ лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 75 /седемдесет и пет/ лева.
Обектът да се ползва за първична и извънболнична медицинска помощ.
Определям следните условия и изисквания, на които следва да отговаря всеки кандидат:
Да са общо практикуващи лекари; Да са регистрирани като лечебно заведение -индивидуална практика за първична медицинска помощ, с предмет на дейност - извънболнична медицинска помощ; Да са сключили договори с НЗОК-РЗОК; Да нямат парични задължения към държавата; Да нямат задължения към Община Бургас;
Търгът да се проведе на 20.08.2015 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.
Определеният размер на депозитът за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас- BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.
Определям цена на тръжната документация в размер на 110 /сто и десет/ лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 18.08.2015 г.
Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 19.08.2015 година.
Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед имоти, както следва: Молба-образец /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор-проект /приложение №3/; Копие от скица на имота; Заповед.
Оглед на имота може да бъде извършван на 31.07.2015 г. и на 14.08.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.
При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за съответния имот, да се проведе на 27.08.2015г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, ет.1, стая №111.
Ново заявления за участие в повторния търг за съответният имот да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 25.08.2015 година.
В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.
Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 26.08.2015 година.
Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 21.08.2015г. от 10,00 до 11,00 часа.
Допълнителна информация: тел. 056/907 220 - Ивелина Велева.
Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването и.
Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 


ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3975 Последна промяна: 15:23:11, 29 януари 2021