Заповед №1725/15.07.2015

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 16 юли 2015
Валидно до: понеделник, 24 август 2015

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. на Община Бургас,

ОТКРИВАМ :

Процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти, както следва:

1. Имот, находящ се в кв. Сарафово, представляващ УПИ ІІ-116 (две римско - сто и шестнадесет), целият с площ 682 (шестстотин осемдесет и два) кв.м., в квартал 9 (девет) по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр.Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: север - улица, изток - УПИ ІІІ, юг - УПИ XІІ, запад - УПИ І, УПИ XVІ и УПИ XV, с идентификатор 07079.820.544 по одобрена кадастрална карта на гр.Бургас, с площ 682 кв.м., при съседи: 07079.820.522, 07079.820.523, 07079.820.541, 07079.820.542, 07079.820.949, 07079.820.545 и 07079.820.521, съгласно решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.18 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание /Протокол № 53/, актуван с Акт №7901/30.04.2014г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена в размер на 104 200 (сто и четири хиляди и двеста) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 2 084 (две хиляди осемдесет и четири) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 10 420 (десет хиляди четиристотин и двадесет) лева, цена на тръжната документация - 210 (двеста и десет) лева, без ДДС.
2. Имот, находящ се в кв. Сарафово, представляващ УПИ ІІІ-116 (три римско - сто и шестнадесет), целият с площ 623 (шестстотин двадесет и три) кв.м., в квартал 9 (девет) по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр.Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: север - улица, изток - УПИ ІV, юг - УПИ XІ, запад - УПИ ІІ, с идентификатор 07079.820.545 по одобрена кадастрална карта на гр.Бургас, с площ 623 кв.м., при съседи: 07079.820.544, 07079.820.541, 07079.820.542, 07079.820.546 и 07079.820.949, съгласно решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.18 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание /Протокол № 53/, актуван с Акт №7910/09.05.2014г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена в размер на 95 200 (деветдесет и пет хиляди и двеста) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 1 904 (хиляда деветстотин и четири) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 9 520 (девет хиляди петстотин и двадесет) лева, цена на тръжната документация - 190 (сто и деветдесет) лева, без ДДС.
3. Имот, находящ се в кв. Сарафово, представляващ УПИ XXV-77 (двaдесет и пет римско - седемдесет и седем), целият с площ 531 (петстотин тридесет и един) кв.м., в квартал 14 (четиринадесет) по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр.Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: североизток - УПИ ІV, югоизток - УПИ XXІV, югозапад - улица - тупик и северозапад - улица, с идентификатор 07079.820.1197 по одобрена кадастрална карта на гр.Бургас, с площ 534 кв.м., при съседи: 07079.820.943, 07079.820.1201, 07079.820.1198 и 07079.820.207, съгласно решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.18 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание /Протокол № 53/, актуван с Акт №7976/02.07.2014г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена в размер на 81 200 (осемдесет и една хиляди и двеста) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 1 624 (хиляда шестстотин двадесет и четири) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 8 120 (осем хиляди сто и двадесет) лева, цена на тръжната документация - 170 (сто и седемдесет) лева, без ДДС.
4. Имот, находящ се в с. Драганово, представляващ УПИ VІІІ (осем римско), целият с площ 503 (петстотин и три) кв.м., в квартал 12 (дванадесет) по ПУП-ПРЗ на с.Драганово, гр.Бургас, при граници на целия имот: североизток - УПИ VІІ, северозапад - УПИ ІX, югоизток и югозапад - улица, съгласно решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.19 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание /Протокол № 53/, актуван с Акт №8137/28.05.2015г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена в размер на 4 963 (четири хиляди и деветстотин шестдесет и три) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 100 (сто) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 500 (петстотин) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
5. Имот, находящ се в кв. Банево, представляващ УПИ XXІX (двадесет и девет римско), целият с площ 598 (петстотин деветдесет и осем) кв.м., в квартал 6 (шест) по плана на в.з. "Боровете", землище на кв.Банево, гр.Бургас, при граници на целия имот: север - УПИ XXVІІІ, изток - улица, юг - УПИ XXX, запад - УПИ XLIV, отреден за вилно строителство, съгласно решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.20 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание /Протокол № 53/, актуван с Акт №1564/02.12.1999г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена в размер на 17 600 (седемнадесет хиляди и шестстотин) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 352 (триста петдесет и два) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 760 (хиляда седемстотин и шестдесет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.

Търговете да се проведат на 19.08.2015 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.
Определените размери на депозитите за участие в тръжните процедури, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас- BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.
Определената цена на тръжната документация за всеки от търговете следва да бъде внасяна в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановима след приключване на процедурата за съответния търг. Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в търговете е до 16.00 часа на 17.08.2015 г.
Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, съобразно чл.61 от АПК, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търговете е до 16,00 часа на 18.08.2015 година.
Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед имоти, както следва: Молба-образец /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор-проект /приложение №3/; Копие от скица на имота; Заповед.
Огледи на имотите могат да бъдат извършвани на 31.07.2015 г. и на 14.08.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.
При обявяване на някой от търговете за непроведен, повторен търг за съответния имот да се проведе на 26.08.2015 г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, ет.1, стая №111.
Ново заявления за участие в повторния търг за съответния имот се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, съобразно чл.61 от АПК, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 24.08.2015 година.
В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.
Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 25.08.2015 година.
Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 21.08.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.
Допълнителна информация: тел. 056/907 220 - Ивелина Велева.
Съобщение за провеждането на търговете по тази заповед да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.
Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 


ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4219 Последна промяна: 15:23:11, 29 януари 2021