УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Размер на шрифта: A A A Назад
понеделник, 03 август 2015
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Публикувано на: 03 август 2015

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

 

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 17 броя дълготрайни декоративни дървета, във връзка с обект: "ОУ "Братя Миладинови, УПИ I, кв. 25, по плана на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас - благоустрояване и реконструкция на оградата" - етап II.

Eтап II

-          Sophora japonica (Японска софора)

№ 1,51,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 - 14 бр.

-          Cupressus sempervirens (Обикновен кипарис)  № 40,41,48 - 3 бр.

 

Общо: 17  броя декоративни дървета

 

*Номерата на дърветата са от чертеж "Санитарна експертиза"

 

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал.  1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на община Бургас на ул. "Александровска" №26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас        на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая № 411 (на четвъртия етаж) в сградата на ул. "Александровска" №26.

 

 

 

ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ

 

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията

 

 

Подписаната, инж. Веселина Цанова Цакова, главен инженер в Дирекция "Строителство" на Община Бургас, на основание правомощията, делегирани ми със Заповед №2997/04.11.2014 г. на Кмета на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка с обект: "ОУ "Братя Миладинови, УПИ I, кв. 25, по плана на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас - благоустрояване и реконструкция на оградата"- етап III за издаване разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна растителност, установих следното:

Извършени са действия по определяне броя, вида и състоянието на дълготрайната дървесна растителност, на територията обект: "ОУ "Братя Миладинови, УПИ I, кв. 25, по плана на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас- благоустрояване и реконструкция на оградата" - етап III. Комисията, назначена със Заповед № 2115/12.08.2013г. е дала заключения за състоянието на растителността, подробно описано в Протокол от 13.07.2015г. Освен това предоставената информация съдържа санитарна експертиза на растителността в табличен вид, паспорти с подробно описание на дърветата и със съответните заключения. Въз основа на санитарната експертиза и паспорти, комисията препоръчва отсичането и изкореняването на 17 броя декоративни дървета от вид и брой както следва:          Sophora japonica (Японска софора)

№ 1,51,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 - 14 бр.; Cupressus sempervirens (Обикновен кипарис) № 40;41;48- 3 бр. по чертеж "Санитарна експертиза" към проекта по част: "Паркоустройство и благоустройство" за обект: "ОУ "Братя Миладинови, УПИ I, кв. 25, по плана на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас- благоустрояване и реконструкция на оградата"- етап II.

Като взех предвид местоположението на дърветата, паспортите, санитарната експертиза на дърветата и констатациите на комисията, обективирани в протокол от 20.07.2015г., в който са дадени препоръки за премахване, изкореняване и засаждане на нова дървесна растителност на основание чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

Отсичането и изкореняването на 17 броя дървета, от следните видове и брой: Етап II - Sophora japonica (Японска софора)

№ 1,51,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 - 14 бр.; Cupressus sempervirens (Обикновен кипарис) №40;41;48 по чертеж "Санитарна експертиза" към проекта по част: "Паркоустройство и благоустройство" за обект: "ОУ "Братя Миладинови, УПИ I, кв. 25, по плана на ж.к. "Братя Миладинови".

Манипулациите по отсичането и изкореняването на растителността и премахването на пъновете, да се извършат от специализирана и лицензирана фирма, като своевременно се изнесе дървесният и коренищният отпадък и се почисти околното пространство.

Премахването на дълготрайните декоративни дървета да се извърши след проведено маркиране от гл. специалист "Озеленяване", съгласно констатациите на комисията, като се спазят всички изискванията за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.).

На основание чл. 23, ал. 3 добитият дървен материал се предоставя на разпореждане на общината, с тази цел след приключване на всички манипулации, касаещи премахването на едроразмерната дълготрайна декоративна дървесна растителност да се изготви приемно - предавателен протокол между главния специалист "Озеленяване" към Дирекция  ЦАУ"Зора" и представител на Изпълнителя, като се маркира добитата дървесина с марка на Община Бургас и издаде транспортен билет.

            Изпълнителят на обекта се задължава да внесе най-малко 17 броя дълготрайни декоративни дървета в двор на ОУ "Братя Миладинови, УПИ I, кв. 25, съгласно одобрен ТИП по част "Паркоустройство и Благоустройство".

Всички дървета да бъдат едроразмерни с бала пръст: диаметър на бала пръст 0,80м., височина на дървото над 2,50м. (без балата), обиколка на стъблото на височина 1,20м (10-12см), право стъбло без видими наранявания, добре оформена корона с минимум 5 основни разклонения, укрепване на широколистни дървета с два броя дървени обтежки (Ф10см., височина на колчето 2м. и ликово въже).

Въз основа на чл.22 (1) и (2) от Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас засаждането на компенсаторната растителност да се извърши в подходящ посадъчен сезон, но не по - късно от 31.12.2015г.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.61, ал.3 от АПК, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение. Разрешението подлежи на обжалване в едномесечен срок пред Административен съд - Бургас.

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4197 Последна промяна: 15:33:51, 04 август 2015