Заповед № 1854/30.07.15 г.

Размер на шрифта: A A A Назад
понеделник, 03 август 2015
Публикувано от: Ивелина Велева

На основание чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 48 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г.  заседание (Протокол №53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

О Т К Р И В А М:

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински нежилищен недвижими имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-333 (четири римско - триста тридесет и три) по ПУП-ПРЗ на "Бизнес индустриална зона", местност "Вая кайряк", землище гр. Българово, одобрен с Решение № 32-19/18.03.2010 г. на Общински Съвет, гр. Бургас, с площ от 12 093 (дванадесет хиляди деветдесет и три) кв. м, при граници: север - УПИ ІІІ - 333, изток - улица, юг - УПИ V-333 и УПИ VІ-333, запад - УПИ XІІІ-333.

Определям начална тръжна цена в размер на 123 953 (сто двадесет и три хиляди деветстотин петдесет и три) лева.

Определям стъпка за наддаване - 12 300 (дванадесет хиляди и триста) лева

Определям следните изисквания към всеки от кандидатите: Да е регистриран като търговско дружество или като дружество по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство;

  • - Да няма парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
  • - Да няма задължения към Община Бургас;
  • - Да не е бил управител или член на управителен орган на търговско дружество, което има непогасени изискуеми публични и частни държавни и общински вземания;

- Да не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

- Да не е невъзстановен в правата си несъстоятелен, осъждан за банкрут, участник във фирма, която е в ликвидация или несъстоятелност и има неудовлетворени кредитори, лишен от правото да упражнявам търговска дейност;

- Да докаже финансови възможности за изпълнение на възложените СМР. Като доказателство може да служи и банков документ за подкрепа на проекта. Не представянето на доказтелства за финансови възможности за изпълнение на проекта е основание за отстраняване на кандидата.

 

Определям следните специални изисквания към всеки от кандидатите:

  1. Да предложат инвестиция, свързана с изграждане на индустриално предприятие в размер на инвестицията не по- малък от 1 100 000 лева (един милион и сто хиляди) лева;
  2. Да представи референции или други доказателства за финансови възможности и за изпълнение на предложената инвестиция;
  3. Да предложат разкриване на минимум 20 (двадесет) работни места, след построяване на обекта в имота, предмет на продажба;
  4. Да осигурят предложения брой работни места по трудов договор в изградения обект и да ги поддържат за срок не по-кратък от 5 години;

Офертата за участие в търга на всеки от кандидатите, задължително следва да съдържа:

- Предлагана финансова стойност и обем на инвестицията (промишлено предприятие, което инвеститорът възнамерява да изгради);

- референции или други доказателства за финансови възможности и за изпълнение на предложената инвестиция;

- Срок за изграждане на инвестицията в календарни дни, след издаване на разрешение за строеж, в календарни дни;

- предложение за разкриване на работни места, по трудов договор;

- Предложение за поддържане на работните места, за срок не по-малък от 5 (пет) години.

Офертата на кандидата трябва да е изготвена, в съответствие с приложените образци и да е съобразена с решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 48 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г.  заседание (Протокол №53).

 Наддаватленото предложение се поставя в отделен, непрозрачен, запечатан, с ненарушена цялост плик, който се поставя в плика с офертата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Депозитът за участие в търга е в размер на 12 400 (дванадесет хиляди и четиристотин) лева, платими по банков път по сметка на Община Бургас: IBAN BG89SOMB91303323996501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон гр. Бургас.

Цената на документацията за участие в тръжната процедура е в размер на 200 (двеста) лева, без ДДС.

Документацията за участие в търга се закупува от Центъра за информационно обслужване на гражданите, находящ се на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден в срок до 07.09.2015 г. от 08:30 до 16:00 часа.

Предложенията за участие в търга се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в надписан, запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа, в срок до 08.09.2015 година. При провеждане на повторен публичен търг, кандидатите следва да подадат нови заявления за участие, в които имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга. Тръжна документация не се закупува повторно.

Дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на търга - 26.08.2015 г. от 09:30 до 16:00 часа. Заявки за огледа се приемат на тел. 056 907220 до 25.08.2015 г. 16:30 часа.

Дата и място за провеждане на търга - на 09.09.2015г. от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, стая №111.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за имота ще се проведе на 16.09.2015г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, стая №111.

Ново заявление за участие в повторния търг се подава в Центъра за административно обслужване на гражданите, в сградата на Община Бургас на ул. "Александровска" №26, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в надписан, запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа.

Крайният срок за закупуване на документацията за участие в повторния търг е до 14.09.2015 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга. В този случай тръжната документация не се закупува повторно.

Крайния срок за приемане на заявления за участие в повторния търг е до 16,00 ч. на 15.09.2015 година.   

Оглед на имота за участие в повторния търг, може да се извърши на 10.09.2015 г. от 09.30 до 16.00 часа. Заявки за оглед при повторния търг се приемат на тел. 056 907220 до 09.09.2015 г. 16,30 часа.

 

Утвърждавам тръжна документация, както следва: заявление - приложение №1; декларация - приложение №2;  проект на договор - приложение №3; наддавателно предложение - приложение №4; декларация - приложение №5; декларация за оглед на имота - приложение №6 Копие от настоящата заповед; Скици; Градоустройствен анализ.

Допълнителна информация: тел. 056/907 220 - Ивелина Велева.      

Заповедта за търга да се публикува в един национален и един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска" и на сградата на кметството на гр. Българово.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването й пред Административен съд - Бургас.

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3555 Последна промяна: 15:23:12, 29 януари 2021