Заповед 1908/05.08.2015

Размер на шрифта: A A A Назад
сряда, 05 август 2015
Публикувано от: Ивелина Велева

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. и 2015г. на Община Бургас,

 

ОТКРИВАМ :

 

Процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти, както следва:

 

  1. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 52 от дневния ред на проведеното на 25.11.2014 г. заседание (Протокол № 43), имот, представляващ УПИ VI (шест римско) с площ 369 (триста шестдесет и девет) кв.м., в квартал 30 (тридесети) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, при граници: север - УПИ V-328, изток - УПИ VІІ, юг - улица, запад - улица, актуван с Акт №5835/ 08.09.2009г. за частна общинска собственост, отреден за КОО. Начална тръжна цена в размер на 9 300 (девет хиляди и триста) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 186 (сто осемдесет и шест) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 930 (деветстотин и тридесет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
  2. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 52 от дневния ред на проведеното на 25.11.2014 г. заседание (Протокол № 43), имот, представляващ УПИ ХХ-390 (двадесет римско за имот с планоснимачен номер триста и деветдесет) с площ 1328 (хиляда триста двадесет и осем) кв.м., в квартал 30 (тридесет) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, при граници: север - УПИ ХVІІ-389, североизток - УПИ ХХІІ-386,387, изток - УПИ ХХІ-390, юг-улица, запад -УПИ ХІХ-391, УПИ ХХІV-2132 и УПИ ХVІІІ-2133, актуван с Акт №5240/23.09.2008год. за частна общинска собственост, отреден за жилищно строителство. Начална тръжна цена в размер на  25 100 (двадесет и пет хиляди и сто) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 502 (петстотин и два) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 510 (две хиляди петстотин и десет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
  3. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 52 от дневния ред на проведеното на 25.11.2014 г. заседание (Протокол № 43), имот, представляващ УПИ ХХІ-390 (двадесет и едно римско за имот с планоснимачен номер триста и деветдесет) с площ 1188 (хиляда сто осемдесет и осем) кв.м., в квартал 30 (тридесет) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, при граници: север - УПИ ХХІІ-386,387, изток - улица, юг - улица, запад - УПИ ХХ-390, актуван с Акт №4420/27.11.2006г. за частна общинска собственост, отреден за жилищно строителство. Начална тръжна цена в размер на  22 500 (двадесет и две хиляди и петстотин) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 250 (две хиляди двеста и петдесет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
  4. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 52 от дневния ред на проведеното на 25.11.2014 г. заседание (Протокол № 43), имот, представляващ УПИ ХІІІ-общ. (тринадесет римско общински), с площ 514 (петстотин и четиринадесет) кв.м., в квартал 39 (тридесет и девет) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, , при граници: север - УПИ ХІV-общ., североизток - УПИ ХІІ-471, юг - улица, запад - улица, актуван с Акт №7568/30.08.2013г. за частна общинска собственост, отреден за жилищно строителство. Начална тръжна цена в размер на  11 500 (единадесет хиляди и петстотин) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 230 (двеста и тридесет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 150 (хиляда сто и петдесет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
  5. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 52 от дневния ред на проведеното на 25.11.2014 г. заседание (Протокол № 43), имот, представляващ УПИ ХІV-общ., (четиринадесет римско общинско) с площ 516 (петстотин и шестнадесет) кв.м., в квартал 39 (тридесет и девет) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, при граници: северозапад - УПИ Х-469, североизток - УПИ ХІІ-471, юг - УПИ ХІІІ-общ., запад - улица, актуван с Акт 7569/30.08.2013г. за частна общинска собственост, отреден за жилищно строителство. Начална тръжна цена в размер на  11 500 (единадесет хиляди и петстотин) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 230 (двеста и тридесет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 150 (хиляда сто и петдесет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
  6. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 52 от дневния ред на проведеното на 25.11.2014 г. заседание (Протокол № 43), имот, представляващ УПИ ІІ-общ. (две римско общински), с площ 677 (шестстотин седемдесет и седем) кв.м., в квартал 40 (четиридесет) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, при граници: север - УПИ І, изток, югоизток - улица, юг - улица, запад, северозапад - край на регулация, актуван с Акт 7567/30.08.2013г. за частна общинска собственост, отреден за жилищно строителство. Начална тръжна цена в размер на  12 800 (дванадесет хиляди и осемстотин) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 256 (двеста петдесет и шест) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 280 (хиляда двеста и осемдесет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.

 

Търговете да се проведат на 09.09.2015 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Определените размери на депозитите за участие в тръжните процедури, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.

Определената цена на тръжната документация за всеки от търговете следва да бъде внасяна в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановима след приключване на процедурата за съответния търг. Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 10,00 до 11,30 часа и от 14,00 до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търговете е до 16.00 часа на 07.09.2015г.

Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 10,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търговете е до 16,00 часа на 08.09.2015 година.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед имоти, както следва: Молба-образец (приложение №1); Декларация (приложение №2); Договор-проект (приложение №3); Копие от скица на имота; Заповед.

Огледи на имотите могат да бъдат извършвани на 13.08.2015 г. и на 27.08.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.

При обявяване на някой от търговете за непроведен, повторен търг за съответния имот  да се проведе на 16.09.2015 г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, ет.1, стая №111.

Ново заявления за участие в повторния търг за съответния имот се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 10,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 14.09.2015 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 15.09.2015 година.

Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 11.09.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.

Допълнителна информация: тел. 056/907 220 - Ивелина Велева.

Съобщение за провеждането на търговете по тази заповед да се публикува в един местен ежедневник и  да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването и.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3389 Последна промяна: 15:23:12, 29 януари 2021