Заповед 1909/05.08.2015

Размер на шрифта: A A A Назад
сряда, 05 август 2015
Публикувано от: Ивелина Велева

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. на Община Бургас,

ОТКРИВАМ :

 

Процедури за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на нежилищни обекти/временни обекти/ - частна  общинска собственост, както следва:

 

 1. Самостоятелен обект, находящ се в гр.Бургас, ул. "Александровска" №115, представляващ обект №3 (ляв), с полезна площ 177.74 кв.м., при граници: изток - външен зид, запад - външен зид и ул."Александровска", север - стълбище и магазин общинска собственост, юг - стълбище и магазин общинска собственост, предназначен за търговска дейност, съгласно решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.16 от дневния ред на проведеното на 16.12.2014 г. заседание /Протокол № 45/. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 3 200 /три хиляди и двеста/ лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 320 /триста и двадесет/ лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 9 600 /девет хиляди и шестотин/ лева.   
 2. Нежилищен обект, с площ 122 кв.м., построен  в УПИ I, кв.16 по плана на кв. Акации", ул."Китка" № 16, гр. Бургас, при граници на обекта: изток - външен зид към поземления имот, запад - външен зид към ул."Пеликан", север - външен зид към ул."Китка", юг - външен зид към поземления имот, предназначен за складова дейност, съгласно решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.34 от дневния ред на проведеното на 25.03.2014 г. заседание /Протокол № 34/. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 165 /сто шестдесет и пет/ лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 16.50 /шестнадесет и петдесет стотинки/ лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 495 /четиристотин деветдесет и пет/ лева.
 3. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 46 от дневния ред на проведеното на 28.04.2015 г. заседание (Протокол № 51), самостоятелен временен обект №2, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Изгрев", срещу блок 15, представляващ сграда - метална конструкция със застроена площ 164.30 кв. м, при граници: изток - външен зид към бл.15, запад - обект №1, детска кухня и външен зид към бл.9, север - външен зид, юг - външен зид, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 1 300 (хиляда и триста) лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 130 (сто и тридесет) лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 3 900 (три хиляди и деветстотин) лева.
 4. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 45 от дневния ред на проведеното на 28.04.2015 г. заседание (Протокол № 51), самостоятелен обект, находящ се на І-ви етаж от двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ІІІ, кв.8 по плана на с. Миролюбово, община Бургас, със застроена площ 43,18 кв. м., при граници на обекта: изток - вход и стълбище, запад - зала (клуб), север - два склада и коридор, юг - външен зид, предназначен за търговска дейност, Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 130 (сто и тридесет) лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 13 (тринадесет) лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 390 (триста и деветдесет) лева.
 5. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 43 от дневния ред на проведеното на 28.04.2015 г. заседание (Протокол № 51), самостоятелен временен обект, представляващ павилион №1, находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на площад "Трапезица", гр. Бургас, ведно с правото на ползване на 1/6 от санитарен възел, всичко с обща площ 5,77 кв. м, при граници: север - тротоарно пространство и автобусна спирка на ул. "Струга", изток - тротоарно пространство и зелени площи пред бл.57, вх. 3 в ж.к. "Братя Миладинови", запад - тротоарно пространство и автобусна спирка на ул. "Струга", юг - павилион № 2 и тротоарно пространство, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на  86.55 (осемдесет и шест лева и петдесет и пет стотинки) без  ДДС, стъпка за наддаване в размер на 8.70 (осем лева и седемдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 260 (двеста и шестдесет) лева.
 6. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 43 от дневния ред на проведеното на 28.04.2015 г. заседание (Протокол № 51), самостоятелен временен обект, представляващ павилион №4, находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на площад "Трапезица", гр. Бургас, ведно с правото на ползване на 1/6 от общ санитарен възел, всичко с обща площ 8,85 кв.м., при граници: север - павилион № 3, изток - тротоарно пространство и зелени площи пред бл.57, вх. 3 в ж.к. "Братя Миладинови", запад - тротоарно пространство и автобусна спирка на ул. "Струга", юг - павилион № 5 и тротоарно пространство, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на  132.75 (сто тридесет и два лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 13.30 (тринадесет лева и тринадесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 400 (четиристотин) лева.
 7. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 43 от дневния ред на проведеното на 28.04.2015 г. заседание (Протокол № 51), нежилищен обект, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Лазур", кв. 45, южно от бл. № 4, с полезна площ 24,70 кв.м., при граници: север - клуб, изток - външен зид и зелени площи, запад - външен зид към бл. № 2 и зелени площи, юг - външен зид към бл. № 1 и зелени площи, предназначен за услуги на населението. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 123.50 (сто двадесет и три лева и петдесет стотинки) без  ДДС, стъпка за наддаване в размер на 12.40 (дванадесет лева и четиридесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 370.50 (триста и седемдесет лева и петдесет стотинки).
 8. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 43 от дневния ред на проведеното на 28.04.2015 г. заседание (Протокол № 51), обособени части от имот - публична общинска собственост, предназначени за цифрова автоматична телефонна централа, представляващи помещение на партерния етаж със застроена площ 37,00 кв.м., при граници: север - коридор, изток - кабинет на зам.-директор, запад - външен зид, юг - външен зид и помещение в сутерена с полезна площ 7,00 кв.м., при граници: север - складово помещение, изток - складово помещение, запад - външен зид, юг - външен зид, находящи се в сградата на ОУ "П.К.Яворов", построена в УПИ I, кв. 18 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Карлово" № 19. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 264 (двеста шестдесет и четири) лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 26.40 (двадесет и шест лева и четиридесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 792  (седемстотин деветдесет и два) лева.
 9. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 46 от дневния ред на проведеното на 28.04.2015 г. заседание (Протокол № 51), нежилищен имот, находящ се в подлеза "Янко Андонов", ж.к. "Зорница", гр. Бургас, представляващ обект № 3"а", със застроена площ 12.81 кв.м., при граници: изток - вертикална стена на подлеза, запад - пешеходен тунел, север - вертикална стена на подлеза, юг - обект № 2"а", предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 100 (сто) лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 10 (десет) лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 300 (триста) лева.
 10. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 44 от дневния ред на проведеното на 28.04.2015 г. заседание (Протокол № 51), обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в Спортна зала  "Бойчо Брънзов", ж.к. "Зорница", гр. Бургас, представляваща обект № 7, предназначен за услуги, с полезна площ 63,50 кв.м., при граници: изток - обект № 6, запад - вход зала, север - зала, юг - фоайе, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 500 (петстотин) лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 50 (петдесет) лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 500 (хиляда и петстотин) лева.
 11. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 42 от дневния ред на проведеното на 28.04.2015 г. заседание (Протокол № 51), обособена част от имот - публична общинска собственост, находящ се в Спортна зала "Младост", ж.к."Славейков", гр. Бургас, представляващ обект №9, предназначен за рехабилитационна дейност, с площ 193,61 кв.м, при граници: север - стая жени, изток - коридор, юг - помещение № 10, запад - външен зид. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на  270 (двеста и седемдесет) лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 27 (двадесет и седем) лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 810 (осемстотин и десет) лева.

 

Търговете да се проведат на 10.09.2015 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Определените размери на депозитите за участие в тръжните процедури, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас- BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.

Определям цена на тръжната документация за всеки от търговете в размер на 110 /сто и десет/ лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 08.09.2015 г.

Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 09.09.2015 година.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед имоти, както следва: Молба-образец /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор-проект /приложение №3/; Копие от скица на имота; Заповед.

Оглед на имота може да бъде извършван на 11.08.2015 г. и на 25.08.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за съответния имот,  да се проведе на 17.09.2015 г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, ет.1, стая №111.

Ново заявления за участие в повторния търг за съответният имот да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 15.09.2015 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 16.09.2015 година.

Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 11.09.2015г. от 10.00 до 11.00 часа.

Допълнителна информация: тел. 056/907 220 - Ивелина Велева.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4018 Последна промяна: 15:23:12, 29 януари 2021