ЗАПОВЕД №2023/17.08.2015 Г.

Размер на шрифта: A A A Назад
понеделник, 17 август 2015
Публикувано от: Ивелина Велева

            На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. и 2015г. на Община Бургас,

 

ОТКРИВАМ :

 

Процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти, както следва:

 

  1. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 24 от дневния ред на проведеното на 21.07.2015 г. заседание (Протокол № 54), имот находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ І-992 (едно римско за имот с планоснимачен номер деветстотин деветдесет и две) с площ 683 (шестстотин осемдесет и три) кв.м., в квартал 77 (седемдесет и седем) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден "за жилищно строителство", при граници: северозапад - улица, североизток - УПИ ІІ-993, югоизток - УПИ ХІІІ-1010, югозапад - улица, актуван с Акт №7364/09.04.2013 год. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена в размер на 14 390 (четиринадесет хиляди триста и деветдесет)  лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 290 (двеста и деветдесет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 439 (хиляда четиристотин тридесет и девет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
  2. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 24 от дневния ред на проведеното на 21.07.2015 г. заседание (Протокол № 54), имот находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ VІ-997 (шест  римско за имот с планоснимачен номер деветстотин деветдесет и седем), с площ 683 (шестстотин осемдесет и три) кв.м., в квартал 77 (седемдесет и седем) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден "за жилищно строителство", при граници: северозапад - УПИ V-996, североизток - улица, югоизток - УПИ VІІ- 998, югозапад - УПИ Х-1007, актуван с Акт №7368/09.04.2013г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена в размер на 14 390 (четиринадесет хиляди триста и деветдесет)  лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 290 (двеста и деветдесет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 439 (хиляда четиристотин тридесет и девет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
  3. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 24 от дневния ред на проведеното на 21.07.2015 г. заседание (Протокол № 54), имот находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ ХІІ-1009 (дванадесет римско за имот с планоснимачен номер хиляда и девет), с площ 637 (шестстотин тридесет и седем) кв.м., в квартал 77 (седемдесет и седем) по общия план на с.Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден "за жилищно строителство", при граници: северозапад - УПИ ХІІІ-1010; североизток - УПИ ІV-995; югоизток - УПИ ХІ-1008; югозапад - улица, актуван с Акт №5641/23.04.2009г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена в размер на 13 420 (тринадесет хиляди четиристотин и двадесет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 270 (двеста и седемдесет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 342 (хиляда триста четиридесет и два) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
  4. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 24 от дневния ред на проведеното на 21.07.2015 г. заседание (Протокол № 54), имот находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ ХІХ-1057 (деветнадесет римско за имот с планоснимачен номер хиляда петдесет и седем), с площ 474 (четиристотин седемдесет и четири) кв.м., в квартал 79 (седемдесет и девет) по общия план на с.Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден "за жилищно строителство", при граници: север - УПИ ІІІ-1041, изток - УПИ ХVІІІ-1056, юг - улица, запад - УПИ ХХ-1058, актуван с Акт №5790/23.07.2009г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена в размер на 9 980 (девет хиляди деветстотин и осемдесет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 200 (двеста) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 998 (деветстотин деветдесет и осем) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
  5. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 15 от дневния ред на проведеното на 26.05.2015 г. заседание (Протокол № 52), имот находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ V-общ. (пет римско общински), с площ 527 (петстотин двадесет и седем) кв.м., в квартал 76 (седемдесет и шест) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден "за жилищно строителство, при граници: северозапад - УПИ ІV-990, североизток -улица, югоизток, юг, югозапад -УПИ І, актуван с Акт 6421/11.11.2011г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена 11 100 (единадесет хиляди и сто) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 222 (двеста двадесет и два) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 110 (хиляда сто и десет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
  6. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 15 от дневния ред на проведеното на 26.05.2015 г. заседание (Протокол № 52), имот находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ Х-общ. (десет римско общински), с площ 565 (петстотин шестдесет и пет) кв.м., в квартал 50 (петдесет) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: север - УПИ ІХ-371., изток - улица, юг -УПИ ХІ, запад - УПИ ХІІ-372, актуван с Акт №6024/26.03.2010г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена 11 900 (единадесет хиляди и деветстотин лева), без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 238 (двеста тридесет и осем) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 190 (хиляда сто и деветдесет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
  7. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 15 от дневния ред на проведеното на 26.05.2015 г. заседание (Протокол № 52), имот находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ ХІ-общ. (единадесет римско - общински), с площ 556 (петстотин петдесет и шест) кв.м., в квартал 50 (петдесет) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: север - УПИ Х, изток - улица, юг - улица, запад - ХІІ-372, актуван с Акт 6025/26.03.2010г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена 11 700 (единадесет хиляди и седемстотин) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 234 (двеста тридесет и четири) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 170 (хиляда сто и седемдесет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
  8. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 15 от дневния ред на проведеното на 26.05.2015 г. заседание (Протокол № 52), имот находящ се в с.Черно море, представляващ УПИ Х (десет римско) с площ 204 (двеста и четири) кв.м., в квартал 137 (сто тридесет и седем) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за КОО и ТП, при граници: север - УПИ І, изток - УПИ VІІ, юг - улица, запад -УПИ VІІІ, актуван с Акт 5428/06.03.2009г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена 5 350 (пет хиляди триста и петдесет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 107 (сто и седем) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 535 (петстотин тридесет и пет), цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.

 

Търговете да се проведат на 25.09.2015 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Определените размери на депозитите за участие в тръжните процедури, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.

Определената цена на тръжната документация за всеки от търговете следва да бъде внасяна в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановима след приключване на процедурата за съответния търг. Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търговете е до 16.00 часа на 23.09.2015г.

Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търговете е до 16,00 часа на 24.09.2015 година.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед имоти, както следва: Молба-образец (приложение №1); Декларация (приложение №2); Договор-проект (приложение №3); Копие от скица на имота; Градоустройствен анализ; Заповед.

Огледи на имотите могат да бъдат извършвани на 28.08.2015 г. и на 11.09.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.

При обявяване на някой от търговете за непроведен, повторен търг за съответния имот  да се проведе на 02.10.2015 г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, ет.1, стая №111.

Ново заявления за участие в повторния търг за съответния имот се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 30.09.2015 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 01.10.2015 година.

Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 28.09.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.

Допълнителна информация: тел. 056/907 220 - Ивелина Велева.

Съобщение за провеждането на търговете по тази заповед да се публикува в един местен ежедневник и  да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването и.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ

За Кмет на Община Бургас

Съгласно Заповед №2005/14.08.2015г.

Файлове:

УПИ І-992, КВ.77; УПИ VІ-997, КВ.77; УПИ XІІ-1009, КВ.77;

УПИ XІX-1057, КВ.79

УПИ V, КВ.76

УПИ X-ОБЩ., КВ.50

УПИ XІ-ОБЩ., КВ.50

УПИ X, КВ.137

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4050 Последна промяна: 15:23:12, 29 януари 2021