Заповед 2050/20.08.15 г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 20 август 2015
Валидно до: неделя, 20 септември 2015

С моя Заповед №1637/03.07.2015 г. е открито административно производство по  провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищен обект - частна  общинска собственост, представляващ помещение № 1, с полезна площ 55.87 кв. м, с административен адрес: гр.Бургас, ул. "Иван Богоров" № 19. Търгът е открит на основание решение на Общински съвет - Бургас, по т. 20 от проведеното на 26.05.215 г. заседание (Протокол №25/26.05.2015 г.), взето по докладна записка с вх. №08-00-3266/08.05.2015 г. на Кмета на Община Бургас. Към докладната записка е приложен оценителен протокол, изготвен съгласно Приложение № 3 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, от който е видно, че помещение № 1, с полезна площ 55.87 кв.м., находящо се на ул. "Иван Богоров" № 19, се отдава под наем като "ателие за извършване на социални услуги от инвалиди", т. е. налице са специфични изисквания както към предмета на дейността, така и към участниците в тръжната процедура.

 В хода на производството е установено несъответствие между докладната записка, мотивите и  диспозитива на решението. В докладната записка се излага обосновка, че "помещението се предоставя за извършване на социални дейности от инвалиди", а в диспозитива на решението е пропуснат този факт. Този пропуск е пренесен и в Заповед №1637/03.07.2015 г. на Кмета на община Бургас, с която е открито производството по провеждане на търга. По тези причини, участниците в търга не са известени, за специалните изисквания към дейността и качествата на личността, която ще извършва тази дейност.

От изложеното се налага извод, че е допуснато съществено процесуално нарушение на административното производство по организиране и провеждане на тръжната процедура, което не може да се санира на етапа - допускане и разглеждане на тръжните предложения.    

По тези съображения, на проведеното на 06.08.2015 г. заседание тръжната комисия не е разгледала подадените предложения и е направила предложение за отмяна на Заповед №1637/03.07.2015г.

Предвид изложеното и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и като взех предвид становището на тръжната  комисия отразено в Протокол от 06.08.2015 г., което възприемем изцяло

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 

1. Отменям моя Заповед №1637/03.07.2015г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищен обект - частна  общинска собственост, представляващ помещение № 1, с полезна площ 55.87 кв.м, находящо се в сграда, актувана с Акт №7826/28.02.14г. за частна общинска собственост, с административен адрес: гр.Бургас, ул. "Иван Богоров" № 19, с идентификатор №07079.608.320.2 по одобрена Кадастрална карта на гр. Бургас, цялата застроена на 136 кв.м, построена в УПИ ІІІ в кв. 135Б по ПУП - ПРЗ на ЦГЧ, гр.Бургас, при граници на помещението: север - ул."Иван Богоров", изток - помещение №2, юг - външен зид, запад - сграда с идентификатор 07079.608.320.3.

2. Да се възстанови заплатената цена за закупуване на тръжната документация и се възстанови внесения депозит на участниците в търга за имота, описан в т. 1 от настоящата заповед.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14 дневен срок от съобщаването й.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас, Директора на Дирекция "Бюджет и финанси" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Бургас.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ                           

Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4251 Последна промяна: 15:23:12, 29 януари 2021