ЗАПОВЕД №2369/14.09.15г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 14 септември 2015
Валидно до: четвъртък, 22 октомври 2015

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.20 от дневния ред на проведеното на 26.05.2015 г. заседание /Протокол № 52/, в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. на Община Бургас,

 

ОТКРИВАМ :

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на нежилищен обект - частна  общинска собственост, представляващ помещение № 1, с полезна площ 55.87 кв.м., находящо се в сграда, актувана с Акт №7826/28.02.14г. за частна общинска собственост, с административен адрес: гр.Бургас, ул. "Иван Богоров" № 19, с идентификатор 07079.608.320.2 по одобрена Кадастрална карта на гр. Бургас, цялата застроена на 136 кв.м., построена в УПИ ІІІ в кв. 135Б по ПУП - ПРЗ на ЦГЧ, гр.Бургас, при граници на помещението: север - ул."Иван Богоров", изток - помещение №2, юг - външен зид, запад - сграда с идентификатор 07079.608.320.3, предназначен за "ателие за извършване на социални услуги от лице, притежаващо над 90% намалена работоспособност с определена чужда помощ, установена със съответния документ".

Определям начална тръжна цена на месечния наем в размер на 30.80 /тридесет лева и осемдесет стотинки/ без  ДДС.

Определям стъпка за наддаване в размер на 3 /три/ лева без ДДС.

Търгът да се проведе на 16.10.2015 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая  № 111.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 92.40 /деветдесет и два лева и четиридесет стотинки/, които да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас- BIC SOMBBGSF, с/ка BG 89 SOMB 9130 33 23996501.

Определям цена на тръжната документация - 110 /сто и десет/ лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 8,30 до 17,15 часа. 

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00  часа на 14.10.2015 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8,30 до 17,15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 15.10.2015 година.

Утвърждавам тръжна документация, както следва: Заявление-образец /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор-проект /приложение №3/; Наддавателно предложение /приложение №4/; Копие от скица на имота.

Оглед на имота може да бъде извършван на 24.09.2015 г. и на 08.10.2015 г. от 10,00 до 11.00 часа. 

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 23.10.2015 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" № 26, ет.1, стая  №111.

Заявления за участие в повторния търг да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8,30 до 17,15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 21.10.2015  г.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 22.10.2015 година.

Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 19.10.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа. 

Допълнителна информация: тел. 056/907 220 - Ивелина Велева.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4162 Последна промяна: 15:23:12, 29 януари 2021