Проекти за санитарно-охранителни зони /СОЗ/ около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване

Публикувано на: Четвъртък, 15 Октомври 2015, 10:15
Валидно до: Четвъртък, 15 Октомври 2015, 10:15

Община       Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ бр.88/2000 г.), обявява:

Проект за СОЗ около ШК-3, ШК-4 и ШК-5 на Помпена станция "Извор-НХК", в землището на с. Извор, община Бургас

Проект за СОЗ около ШК на Помпена станция "Извор-селска", в землището на с. Извор, община Бургас

Проектите за СОЗ са на разположение на интересуващите се, както и на лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираните СОЗ с охранителен режим в пояс ІІ и ІІІ, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "Околна среда", ул. "Шейново" № 24, ет.2 /бивш Профсъюзен дом/.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 15.11.2015 г. в Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3043 Последна промяна: 15:23:12, 29 януари 2021