Заповед №2968/29.10.15 г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 29 октомври 2015
Валидно до: вторник, 01 декември 2015

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. на Община Бургас

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищни обекти - частна общинска собственост, както следва:

1.На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 60 от дневния ред на проведеното на 08.09.2015 г. заседание (Протокол № 55), павилион, съгласно скица неразделна част от заповедта, находящ се в гр.Бургас, върху тротоара на бул."Стефан Стамболов", до заслона на автобусната спирка на градския транспорт пред "Новата поща" - ляв, с полезна площ 3.50 кв.м., при граници: изток - новата поща, запад -ул."Ст.Стамболов", север - тротоар, юг - павилион, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 45 (четиридесет и пет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 4.50 (четири лева и петдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 135 (сто тридесет и пет) лева. влез тук

 

2.На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 60 от дневния ред на проведеното на 08.09.2015 г. заседание (Протокол № 55), нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, к/с."Братя Миладинови", бл.117, вх.11, представляващ под блоково помещение в жилищна сграда, с обща полезна площ 19.22 кв.м., при граници: изток - бул. "Демокрация", запад - стълбище на вх.11, север - магазин, юг - външен зид, предназначен за търговска дейност, актуван с акт за частна общинска собственост №234/23.09.1997г. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 350 (триста и петдесет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 35 (тридесет и пет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 050 (хиляда и петдесет) лева. влез тук
3. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 59 от дневния ред на проведеното на 08.09.2015 г. заседание (Протокол № 55), нежилищен обект с административен адрес: гр.Бургас, ул."Константин Величков" №29, вх.5, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 07079.608.15.1.93 по одобрената Кадастрална карта на гр. Бургас, със застроена площ 244 кв.м. /полезна площ 197,09 кв.м./, представляващ под блоково помещение в партера на ЖСК "Октомврийска слава", актуван с Акт № 7558/11.02.14г. за частна общинска собственост, предназначен за битови услуги на населението. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 600 (шестстотин) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 60 (шестдесет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 800 (хиляда и осемстотин) лева. влез тук
4. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.45 от дневния ред на проведеното на 24.03.2015 г. заседание (Протокол № 49), нежилищен обект, находящ се в гр. Бургас, ул."Константин Величков" № 45, избен етаж, със застроена площ 63.24 кв.м., при граници: изток - частен имот, запад - външен зид към ЖСК "Октомврийска слава", север - външен зид към ул."К. Величков", юг - външен зид към двора, отгоре - първи етаж, актуван с Акт № 2534/04.05.00г. за частна общинска собственост, предназначен за офис. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 270 (двеста и седемдесет) лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 27 (двадесет и седем) лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 810 (осемстотин и десет) лева. влез тук
5. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.60 от дневния ред на проведеното на 08.09.2015 г. заседание (Протокол № 55), нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, ул."Шипка" №3, представляващ помещения в едноетажна жилищна сграда, с обща полезна площ 32.75 кв.м., при граници: изток - външен зид, запад - проход, север - ул."Шипка", юг - вътрешен двор, актуван с акт за частна общинска собственост №5930/30.10.2009 г., предназначен за творческа дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 48 (четиридесет и осем) лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 4.80 (четири лева и осемдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 144 (сто четиридесет и четири) лева. влез тук
6. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 59 от дневния ред на проведеното на 08.09.2015 г. заседание (Протокол № 55), обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в Спортна зала "Младост", ж.к. "Славейков", гр. Бургас, представляваща обект №16, с полезна площ 16.60 кв.м., при граници: север - коридор, изток - коридор, юг - зала №1, запад - помещение №17, предназначен за офис. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 540 (петстотин и четиридесет) лева. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 180 (сто и осемдесет) лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 18 (осемнадесет) лева, без ДДС. влез тук

Търговете да се проведат на 03.12.2015 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.
Определените размери на депозитите за участие в тръжните процедури, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас- BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.
Определям цена на тръжната документация за всеки от търговете в размер на 110 /сто и десет/ лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 01.12.2015 г.
Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 02.12.2015 година.
Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед имоти, както следва: Молба-образец /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор-проект /приложение №3/; Копие от скица на имота; Заповед.
Оглед на имота може да бъде извършван на 12.11.2015 г. и на 26.11.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа, след предварително записване на тел. 0887/11 09 25 - Красимира Петрова.
При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за съответния имот, да се проведе на 10.12.2015г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, ет.1, стая №111.
Ново заявления за участие в повторния търг за съответният имот да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 08.12.2015 година.
В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.
Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 09.12.2015 година.
Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 04.12.2015г. от 10,00 до 11,00 часа, след предварително записване на тел. 0887/11 09 25 - Красимира Петрова.
Допълнителна информация: тел. 056/907 220 - Ивелина Велева.
Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването и.
Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 


КРАСИМИР СТОЙЧЕВ
ВрИД Кмет на Община Бургас
Съгласно Заповед № РД-09-46 / 19.10.2015г.
На Областен управител на област Бургас

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3779 Последна промяна: 15:23:12, 29 януари 2021