Заповед №3483/16.12.15г.

Размер на шрифта: A A A Назад
сряда, 16 декември 2015
Публикувано от: Ивелина Велева

            На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. на Община Бургас

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни обекти - частна  общинска собственост, както следва:

 На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 23 от дневния ред на проведеното на 26.11.2015 г. заседание (Протокол №3), павилион, находящ се в к-с "Славейков", срещу блок 35, гр. Бургас, разположен в УПИ ІV, кв.22 по ПУП - ПРЗ на к-с "Славейков", гр.Бургас, с обща площ 68.00 кв.м., при граници: североизток - трафопост, югоизток - УПИ ІV, югозапад - УПИ V и северозапад - УПИ ІV, предназначен  за  търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 290 (двеста и деветдесет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 29 (двадесет и девет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 870 (осемстотин и седемдесет) лева.

 1. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 29 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание (Протокол № 53), самостоятелен обект - частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлеза РУМ "Младост", представляващ павилион №12, със застроена площ 11.49 кв.м., при граници: изток - пешеходен тунел и обекти, запад - външен зид, север - стълбище, юг - обект №13, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 130 (сто и тридесет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 13 (тринадесет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 390 (триста и деветдесет) лева.
 2. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 29 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание (Протокол № 53), нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, к/с "Зорница", в подлеза "Янко Андонов", представляващ търговски обект № 1, съгласно скица - разпределение, със застроена площ 23.20 кв.м., при граници: изток - пешеходен тунел, запад - вертикална стена на подлеза, север - обект № 2, юг - вертикална стена на подлеза, предназначен за търговска дейност, актуван с акт за частна общинска собственост №659/12.01.1998г. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 185 (сто осемдесет и пет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 18.50 (осемнадесет лева и петдесет стотинки) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 555 (петстотин петдесет и пет) лева.
 3. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 46 от дневния ред на проведеното на 28.04.2015 г. заседание (Протокол № 51), нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в подлеза "Янко Андонов", ж.к. "Зорница", гр. Бургас, представляващ обект № 3"а", със застроена площ 12.81 кв.м., при граници: изток - вертикална стена на подлеза, запад - пешеходен тунел, север - вертикална стена на подлеза, юг - обект № 2"а", предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 100 (сто) лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 10 (десет) лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 300 (триста) лева.
 4. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 43 от дневния ред на проведеното на 28.04.2015 г. заседание (Протокол № 51), самостоятелен временен обект, представляващ павилион №1, находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на площад "Трапезица", гр. Бургас, ведно с правото на ползване на 1/6 от санитарен възел, всичко с обща площ 5,77 кв. м, при граници: север - тротоарно пространство и автобусна спирка на ул. "Струга", изток - тротоарно пространство и зелени площи пред бл.57, вх. 3 в ж.к. "Братя Миладинови", запад - тротоарно пространство и автобусна спирка на ул. "Струга", юг - павилион № 2 и тротоарно пространство, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 86.55 (осемдесет и шест лева и петдесет и пет стотинки) без  ДДС, стъпка за наддаване в размер на 8.70 (осем лева и седемдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 260 (двеста и шестдесет) лева.
 5. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 30 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание (Протокол № 53), самостоятелен временен обект, представляващ павилион № 2, находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл."Трапезица", гр. Бургас, ведно с 1/6 от тоалетна, с обща площ  7.50 кв.м., при граници: изток - тротоарно пространство и зелени площи пред бл.57, вх.3 в ж.к."Братя Миладинови", запад - тротоарно пространство и автобусна спирка на ул."Струга", север - павилион №1 и тротоарно пространство, юг - павилион №3 и тротоарно пространство, предназначен  за  търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 145 /сто четиридесет и пет/ лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 14.50 (четиринадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 435 (четиристотин тридесет и пет) лева.
 6. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 43 от дневния ред на проведеното на 28.04.2015 г. заседание (Протокол № 51), самостоятелен временен обект, представляващ павилион №4, находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на площад "Трапезица", гр. Бургас, ведно с правото на ползване на 1/6 от общ санитарен възел, всичко с обща площ 8,85 кв.м., при граници: север - павилион № 3, изток - тротоарно пространство и зелени площи пред бл.57, вх. 3 в ж.к. "Братя Миладинови", запад - тротоарно пространство и автобусна спирка на ул. "Струга", юг - павилион № 5 и тротоарно пространство, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на  132.75 (сто тридесет и два лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 13.30 (тринадесет лева и тринадесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 400 (четиристотин) лева.
 7. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 30 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание (Протокол № 53), самостоятелен временен обект, представляващ павилион № 2 от базар "Механотехникум", находящ се върху тротоарното пространство на бул. "Стефан Стамболов", гр. Бургас, ведно с 1/6 от тоалетна, с  обща  площ  8.56 кв.м. , при граници: изток - оградата на ПГСАГ "Кольо Фичето", запад - тротоарно пространство и бул. "Ст. Стамболов", север - павилион № 1, юг - павилион № 3, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 140 (сто и четиридесет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 14 (четиринадесет) лева без ДДС.Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 420 (четиристотин и двадесет) лева.
 8. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 23 от дневния ред на проведеното на 26.11.2015г. заседание (Протокол №3), павилион №3 от базар "Механотехникум", находящ се върху тротоарното пространство на бул. "Стефан Стамболов", гр. Бургас, ведно с 1/6 от тоалетна, с обща полезна площ на обекта - 16.08 кв.м., при граници: изток - оградата на ПГСАГ "Кольо Фичето", запад - тротоарно пространство и бул."Ст. Стамболов", север - павилион № 2, юг - павилион № 4, предназначен за  търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 260 (двеста и шестдесет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 26 (двадесет и шест) лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 780 (седемстотин и осемдесет) лева.
 9. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 23 от дневния ред на проведеното на 26.11.2015г. заседание (Протокол №3), павилион №5 от базар "Механотехникум", находящ се върху тротоарното пространство на бул. "Стефан Стамболов", гр. Бургас, ведно с 1/6 от тоалетна, с  обща  площ  8.56 кв.м., при граници: изток - оградата на ПГСАГ "Кольо Фичето", запад - тротоарно пространство и бул."Ст. Стамболов", север - павилион №4, юг - павилион №6, предназначен  за  търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 125 (сто двадесет и пет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 12.50 (дванадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 375 (триста седемдесет и пет) лева.
 10. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.16 от дневния ред на проведеното на 16.12.2014г. заседание (Протокол № 45), самостоятелен обект, находящ се в гр.Бургас, ул. "Александровска" №115, представляващ обект №3 (ляв), с полезна площ 177.74 кв.м., при граници: изток - външен зид, запад - външен зид и ул."Александровска", север - стълбище и магазин общинска собственост, юг - стълбище и магазин общинска собственост, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 3 200 (три хиляди и двеста) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 320 (триста и двадесет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 9 600 (девет хиляди и шестстотин) лева.
 11. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 44 от дневния ред на проведеното на 28.04.2015 г. заседание (Протокол № 51), обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в Спортна зала  "Бойчо Брънзов", ж.к. "Зорница", гр. Бургас, представляваща обект № 7, предназначен за услуги, с полезна площ 63,50 кв.м., при граници: изток - обект № 6, запад - вход зала, север - зала, юг - фоайе, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 500 (петстотин) лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 50 (петдесет) лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 500 (хиляда и петстотин) лева.

Търговете да се проведат на 21.01.2016 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Определените размери на депозитите за участие в тръжните процедури, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас- BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.

Определям цена на тръжната документация за всеки от търговете в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 19.01.2016 година.

Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 20.01.2016 година.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед имоти, както следва: Молба-образец /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор-проект /приложение №3/; Копие от скица на имота; Заповед.

Оглед на имота може да бъде извършван на 17.12.2015 г. и на 07.01.2016 г. от 10.00 до 11.00 часа, след предварително записване на тел. 0887/11 09 25 - Красимира Петрова.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за съответния имот,  да се проведе на 28.01.2016г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, ет.1, стая №111.

Ново заявления за участие в повторния търг за съответният имот да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 26.01.2016 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 27.01.2016 година.

Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 22.01.2016г. от 10.00 до 11.00 часа, след предварително записване на тел. 0887/11 09 25 - Красимира Петрова.

Допълнителна информация: тел. 056/907 220 - Ивелина Велева.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването и.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.                                                                                                                                                                                                                                          

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3441 Последна промяна: 15:23:13, 29 януари 2021