Заповед №3487/16.12.15 г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 16 декември 2015
Валидно до: четвъртък, 21 януари 2016

            На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, съгласно решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 22 от дневния ред на проведеното на 26.11.2015 г. заседание (Протокол №3) и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. на Община Бургас 

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни обекти - частна  общинска собственост, разположени в подлез "МБАЛ", находящ се в гр. Бургас на бул. "Стефан Стамболов", както следва:

 1. Самостоятелен обект, представляващ павилион №1, с площ 8.19 кв.м., при граници: изток - обект №2, запад - пешеходен тунел и обект №12, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 90 (деветдесет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 9 (девет) лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 270 (двеста и седемдесет) лева.
 2. Самостоятелен обект, представляващ павилион №2, с площ 9.36 кв.м., при граници: изток - обект №3, запад - обект №1, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 105 (сто и пет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 10.50 (десет лева и петдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 315 (триста и петнадесет) лева.
 3. Самостоятелен обект, представляващ павилион№3, с площ 9.36 кв.м., при граници: изток - обект №4, запад - обект №2, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 105 (сто и пет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 10.50 (десет лева и петдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 315 (триста и петнадесет) лева.
 4. Самостоятелен обект, представляващ павилион №4, с площ 9.06 кв.м., при граници: изток - обект №5, запад - обект №3, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 100 (сто) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 10 (десет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 300 (триста) лева.
 5. Самостоятелен обект, представляващ павилион №5, с площ 9.06 кв.м., при граници: изток - обект №6, запад - обект №4, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 100 (сто) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 10 (десет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 300 (триста) лева.
 6. Самостоятелен обект, представляващ павилион №6, с площ 9.06 кв.м., при граници: изток - обект №7, запад - обект №5, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 100 (сто) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 10 (десет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 300 (триста) лева.
 7. Самостоятелен обект, представляващ павилион №7, с площ 9.21 кв.м., при граници: изток - обект №8, запад - обект №6, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 105 (сто и пет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 10.50 (десет лева и петдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 315 (триста и петнадесет) лева.
 8. Самостоятелен обект, представляващ павилион №8, с площ 9.36 кв.м., при граници: изток - обект №9, запад - обект №7, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 105 (сто и пет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 10.50 (десет лева и петдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 315 (триста и петнадесет) лева.
 9. Самостоятелен обект, представляващ павилион №9, с площ 8.91 кв.м., при граници: изток - обект №10, запад - обект №8, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 100 (сто) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 10 (десет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 300 (триста) лева.
 10. Самостоятелен обект, представляващ павилион №10, с площ 9.00 кв.м., при граници: изток - пешеходен тунел, запад - обект №9, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 100 (сто) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 10 (десет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 300 (триста) лева.
 11. Самостоятелен обект, представляващ павилион №11, с площ 10.14 кв.м., при граници: изток - външен зид, запад - пешеходен тунел, север - стълбище, юг - стълбище, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 115 (сто и петнадесет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 11.50 (единадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 345 (триста четиридесет и пет) лева.
 12. Самостоятелен обект, представляващ павилион №12, с площ 5.91 кв.м., при граници: изток - пешеходен тунел, запад - външен зид, север - стълбище, юг - обект №13 и обект №14, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 65 (шестдесет и пет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 6.5 (шест лева и петдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 195 (сто деветдесет и пет) лева.

Търговете да се проведат на 21.01.2016 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Определените размери на депозитите за участие в тръжните процедури, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас- BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.

Определям цена на тръжната документация за всеки от търговете в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 19.01.2016 година.

Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 20.01.2016 година.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед имоти, както следва: Молба-образец /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор-проект /приложение №3/; Копие от скица на имота; Заповед.

Оглед на имота може да бъде извършван на 17.12.2015 г. и на 07.01.2016 г. от 10.00 до 11.00 часа, след предварително записване на тел. 0887/11 09 25 - Красимира Петрова.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за съответния имот,  да се проведе на 28.01.2016г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, ет.1, стая №111.

Ново заявления за участие в повторния търг за съответният имот да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 26.01.2016 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 27.01.2016 година.

Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 22.01.2016г. от 10.00 до 11.00 часа, след предварително записване на тел. 0887/11 09 25 - Красимира Петрова.

Допълнителна информация: тел. 056/907 220 - Ивелина Велева.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването и.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3444 Последна промяна: 15:23:13, 29 януари 2021