Информация относно Проект „Нови възможности за грижа" (предоставяне на социална услуга „Личен асистент")

Публикувано на: Понеделник, 29 Февруари 2016, 16:39
Валидно до:

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект "Нови възможности за грижа"

(предоставяне на социална услуга "Личен асистент")

 

 

относно текущото изпълнение на проекта

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Информираме Ви, че на 29.02.2016 г. приключва изпълнението на дейностите по предоставяне на услугата "Личен асистент" по Проект "Нови възможности за грижа", осъществяваван с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Нови алтернативи" по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020».

При приключването на проекта Община Бургас предоставя услугата на 99 потребители, като назначените лични асистенти са също 99 лица. Поради освобождаване на часова квота, през м. януари Община Бургас включи допълнително в дейността четирима нови потребители от списъка на чакащите и четирима нови лични асистенти, като достигна до класираните кандидат-потребители от общия списък до № 116 включително.

Припомняме, че основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на децата и лицата от следните целеви групи:

-  Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

-  Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

-  Семейства на деца, с увреждания;

-  Самотно живеещи тежко болни лица.

През м. януари 2015 г. назначените лични асистенти преминаха кратка групова супервизия, организирано съвместно от Община Бургас и Дирекция «Социално подпомагане» Бургас и извършено от служутели на Дирекция «Социално подпомагане» Бургас. Присъстваха всички назначени лични асистенти, разпределени в групи, съставени от 8 до 10 лица. По време на супервизията бяха разглеждани сложни случаи от работата на личните асистенти и подходящи методи на действие в сходни ситуации. Също така личните асистенти поставиха въпроси, които ги интересуват и вълнуват във връзка с работата им и споделиха своите проблеми и трудности. Те получиха както яснота по отношение на въпросите и проблемите си, така и психологическа подкрепа.

 

По време на целия период на изпълнение на проекта в Община Бургас бяха назначени последователно общо 114 лични асистенти - 15 мъже и 99 жени. Услугата ползваха общо 111 потребители, в т.ч. 46 мъже и 65 жени.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 9031 Последна промяна: 15:23:14, 29 януари 2021