Избор на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР III - БУРГАС” ЕООД

Публикувано на: Сряда, 2 Март 2016, 10:54
Валидно до: Събота, 2 Април 2016, 10:54

Съгласночл.16,ал.3, чл. 63, ал. 3 и ал.5 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. на Министъра на здравеопазването и Решение по т. 38 от дневния ред на заседание на Общински съвет Бургас проведено на 23.02.2016 г. /Протокол № 8/

О Б Щ И Н А    Б У Р Г А С

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

За избор на управител на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР III - БУРГАС"ЕООД

Конкурсът ще се проведе на три етапа:
1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втори етап на конкурса, ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на следните изисквания:
* български граждани, които не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;
* да притежават образователно-квалификационна степен "магистър"
по медицина;
* да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар;
* да имат придобита специалност.
 
2. Представяне от допуснатите кандидати на "Програма за развитието и дейността на "Медицински център III - Бургас" ЕООД за тригодишен период", като лечебното заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала.
До третия етап от конкурса - събеседване, се допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. добър 4,50.

3.Събеседване с кандидатите.

Документи за кандидатстване:
заявление за участие; свидетелство за съдимост; професионална автобиография; копие от документ за завършено образование; копия от документи за трудов стаж и професионален опит; копие от дипломи за придобита специалност
Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик. Разработката на тема:"Програма за развитието на "Медицински център III - Бургас" ЕООД за три годишен период" се поставя в отделен запечатан плик.
Документи за участие в конкурса се приемат в Център за административно обслужване (деловодство) на Община Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул."Александровска" 26, в срок до 30 календарни  дни от публикуването  на обявата.

Информация във връзка с конкурса можете да откриете на информационните табла на Община Бургас или на интернет страницата на Община Бургас - www.burgas.bg

                                                                                                                             


Д-Р ЛОРИС МАНУЕЛЯН
Заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт" при Община Бургас


Съгласувал:

Мая Казанджиева
Директор на д-ция СДЗСИзготвил:

Мария Динкова
Ст. експерт "Здравеопазване"

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 8009 Последна промяна: 15:23:14, 29 януари 2021