Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за изграждане на Многопрофилна болница за активно лечение с медицински център, със застроена площ около 1400 кв.м.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 6 Януари 2009, 11:23
Валидно до: Вторник, 10 Февруари 2009, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС
ЗАПОВЕД
№3532/22.12.2008 Г.

 

На основание чл.37, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 34 от дневния ред на проведеното на 20.11.2008 г. заседание /Протокол №

О Т К Р И В А М:

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за изграждане на Многопрофилна болница за активно лечение с медицински център, със застроена площ около 1400 кв.м. и разгърната застроена площ около 9000 кв.м., в недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ-I /едно римско/, в кв.11 /единадесет/, по плана на зона "А" в ж.к. "Меден рудник", гр. Бургас, целият с площ от 8937 /осем хиляди деветстотин тридесет и седем/ кв.м., при граници: североизток - улица с о.т. 62, 58, 56, 55, юг - УПИ II в кв. 11, на запад - улица, с о.т. 62, 63, 64а. Заплащането на цената на правото на строеж да се извърши с равностойни имоти в новопостроената сграда и предаване на Община Бургас самостоятелни обекти в новопостроента сградата, включително обособена част, представляваща Медицински център, със застроена площ около 400 /четиристотин/ кв.м. и разгъната застроена площ около 3000 /три хиляди/ кв. м., представляваща не по-малко от 33,33% /тридесет и три цяло тридесет и три процента/ от общото надземно застрояване и 33.33 % /тридесет и три цяло тридесет и три процента/ от подземното застрояване в УПИ.
Кандидатите да отговарят на следните условия: Да са регистрирани като търговски дружества или като дружества по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство; Да нямат парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; Да нямат задължения към Община Бургас; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация; Да докажат финансови възможности за изпълнение на възложените СМР. Като доказателство може да служи и банков документ за подкрепа на проекта. Липсата на финансови възможности е основание за отстраняване на кандидатите.
Предложенията за участие в конкурса да се оценяват по следните критерии:
1. К1 - предлаган процент обезщетение в новоизградената сграда, но не по-малко от 33,33% от общото надземно и подземно застрояване /Кандидатите да получават от 1 до 100 точки.Оценяването да се извършва по формулата: К1 = % (участник) х 100
%(максимален)
където %(участник) е предложеният от кандидата процент, а %(максимален) е най-високият предложен такъв.Тежест на критерия: N1=100/;
2. К2 - срок за проектиране - в календарни дни /Кандидатите да получават от 1 до 50 точки. Оценяването се извършва по формулата: К2= С (максимален) х50 С (участник)
Тежест на критерия : N2=50/;
3. К3 - срок за строителство - в календарни дни /Кандидатите да получават от 1 до 60 точки.Оценяването да се извършва по формулата: К3=С(максимален) х60. С(участник)
Тежест на критерия N3=50/.
Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати да се извършва по формулата:
К=К1хN1+К2хN2+К3хN3
На първо място да бъде класиран кандидата получил най-висока комплексна оценка К.
Определям срок на валидност на предложенията на кандидата - не по-кратък от 90 дни от депозирането им;
Депозитът за участие в конкурсната процедура е в размер на 15000 /петнадесет хиляди/ лева, платими по банков път по сметка на Община Бургас: IBAN BG89SOMB91303323996501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон гр. Бургас.
Цената на документацията за участие в конкурсната процедура е в размер на 500 /петстотин/ лева. Документацията за участие в процедурата се закупува от Центъра за информационно обслужване на гражданите, находящ се на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден, в срок от 30 календарни дни, считано от датата на публикуване на заповедта за откриване на конкурсната процедура, от 08:30 до 16:00 часа.
Предложенията за участие в конкурсната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в надписан запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа, в 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящата заповед в един национален и един местен ежедневник.
Дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на конкурса - всеки работен ден, считано от датата на публикуване на настоящата заповед, до изтичане на крайния срок за подаване на офертите, от 10:00 до 11:00 часа.
Дата и място за провеждане на конкурса - на първия работен ден след изтичане на срока за подаване на предложенията, от 10,00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, стая №111.
Предложенията на кандидатите да са изготвени и представени съгласно Образец-предложение (Приложение №1), неразделна част от конкурсната документация.
Утвърждавам конкурсна документация, както следва: Образец-предложение - Приложение №1; Критерии и методика за оценяване на предложенията - Приложение №2; Проект на договор - Приложение №3; Декларация - Приложение №4; Копие от настоящата заповед.
Допълнителна информация: тел. 056/907222 - Виолета Иванова.
Заповедта за конкурса да се публикува в един национален и един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул."Александровска".
Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия.


ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 6993 Последна промяна: 11:23:44, 06 януари 2009