ЗАПОВЕД №1028/21.04.16г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обособена част от имот – частна общинска собственост, както следва

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 22 април 2016
Валидно до: четвъртък, 02 юни 2016

 ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

1028/21.04.16г.

 

            На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.31 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание /Протокол № 53/, в съответствие с Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016 год. на Община Бургас,

 

ОТКРИВАМ :

 

Процедура за провеждане на публичен търг с  тайно наддаване  за  отдаване  под  наем за срок от 5 /пет/ години на обособена част от имот - частна общинска собственост, както следва:

 

  1. Обект № 3 - "Лекарски  кабинет", находящ се в гр. Бургас, кв."Черно море",

 "Здравна служба", с полезна площ 12.32 кв.м., ведно с 6.37 кв.м. ид.ч. от манипулационна и  13.44 кв.м. ид.ч. от чакалня, коридор и сервизни помещения, находящ се в сградата построена в кв.135, УПИ I по плана на кв. Черно море, гр.Бургас, при граници на кабинета:изток - манипулационна, запад - външен зид, север - чакалня, юг - външен зид към ул."Пирин",

Определям начална тръжна цена на месечния наем в размер на  25 /двадесет и пет/ лева  без  ДДС, стъпка за наддаване в размер на 2.50 /два и петдесет стотинки/ лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 75 /седемдесет и пет/ лева.

Обектът да се ползва за първична и  извънболнична медицинска помощ.

Определям следните условия и изисквания, на които следва да отговарят кандидатите:

Да са общо практикуващи лекари; Да са регистрирани като лечебно заведение -индивидуална практика за първична медицинска помощ, с предмет на дейност - извънболнична медицинска помощ; Да са сключили договори с НЗОК-РЗОК; Да нямат парични задължения към държавата; Да нямат задължения към Община Бургас;

Търгът да се проведе на 26.05.2016 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

  Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 75 (седемдесет и пет) лева, които да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, с/ка BG 89 SOMB 9130 33 23996501.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 20.05.2016 г.

Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 25.05.2016 година.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед имоти, както следва: Молба-образец /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор-проект /приложение №3/; Копие от скица на имота; Заповед.

Оглед на имота може да бъде извършван на 17.05.2016 г. и на 25.05.2016 г. от 10.00 до 11.00 часа, след предварително записване на тел. 0887/11 09 25 - Красимира Петрова.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за съответния имот,  да се проведе на 03.06.2016, от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, ет.1, стая №111.

Ново заявление за участие в повторния търг за съответния имот да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 01.06.2016 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 02.06.2016 година.

Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 31.05.2016г. от 10.00 до 11.00 часа, след предварително записване на тел. 0887/11 09 25 - Красимира Петрова.

Допълнителна информация: тел. 056/907 220 - Кремена Атанасова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването и.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ                        

Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3326 Последна промяна: 15:23:15, 29 януари 2021