Изменение в Заповеди № 3315 и 3316 от 02.12.2008 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж в недвижими имоти

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 7 Януари 2009, 16:27
Валидно до: Петък, 23 Януари 2009, 16:27

ОБЩИНА БУРГАС
З А П О В Е Д
№18.06.2009 г.

 

По повод на мои заповеди с №№ 3315 и 3316 от 02.12.2008 г., с които са назначени публични търгове с тайно наддаване заучредяване право на строеж в недвижими имоти - частна общинска собственост във връзка с настъпила обективна техническа невъзможност за издаване на удостоверения за липса на задължения по чл. 87, ал.6 от ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС /ДОПК/, от страна на ТД на НАП-Бургас и от Дирекция ПМДТР" при Община Бургас, като взех предвид описаните обстоятелства водещи до невъзможност от страна на кандидатстващите по процедури по Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи /НРПУРОИВ/ да изпълнят вменените им задължения и на основание чл. 53, ал.3 от НРПУРОИВ

З А П О В Я Д В А М:

Изменям мои Изменение на Заповеди № 3315 и 3316 от 02.12.2008 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж в недвижими имоти - частна общинска собственост в частта относно датите за закупуване на тръжна документация, подаване на заявления за участие и провеждането на търговете, както следва:
Търговете да се проведат на 16.01.2009 година.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в търговете е до 16.00 часа на 14.01.2009 г.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търговете е до 16,00 часа на 15.01.2009 година.
При обявяване на търговете за непроведени, повторени търгове да се проведат на 23.01.2009 година.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 21.01.2009 г.
Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 22.01.2009 година.
Допълнителна информация: тел. 056/907 222 - Виолета Иванова.
Настоящата заповед да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.
Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас

Съгласувал:

ТАШО ЖЕЛЕВ
Директор на дирекция
"Управление на общинската собственост"

Изготвил:
Виолета Иванова, гл. специалист в отдел "ОС"

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 5713 Последна промяна: 16:27:53, 07 януари 2009