ЗАПОВЕД №1048/22.04.16г. Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на два броя каси за продажба на автобусни билети, с номера № 10 и № 11

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 22 април 2016
Валидно до: сряда, 25 май 2016

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

№1048/22.04.16г.

 

            На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в съответствие с решение на Общински съвет- Бургас,прието по т.36 от дневния ред на проведеното на 29.03.2016г. заседание (Протокол №9) и Заповед №1024/21.04.2016г.на Кмета на Община Бургас,

 

ОТКРИВАМ :

 

Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на два броя каси за продажба на автобусни билети, с номера № 10 и  № 11, всяка от които с площ от 2.5 кв.м., представляващи част от  помещение за продажба на билети с обща площ 5 кв.м., разположено на първи етаж в двуетажната сграда на "Автогара Юг" с идентификатор 07079.618.1060.1 по КККР на гр.Бургас, изградена в УПИ І, в кв.2 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр.Бургас.

Определям начална тръжна цена на месечния наем за всяка една от касите в размер на 105 (сто и пет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 10.50 (десет лева ), без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 315 (триста и петнадесет) лева, за една каса.

Право на участие в търга имат лица, отговарящи на изискванията на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, обн. ДВ, бр. 101/23.11.1999 година.

Участник в търга има право да наеме само една каса за продажба на автобусни билети.

Търговете да се проведат на 26.05.2016 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Определените размери на депозитите за участие в тръжните процедури, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас- BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.

Определям цена на тръжната документация за всеки от търговете в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа. Всяка каса, представлява самостоятелен обект на търга и за нея се закупува отделна тръжна документация.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 20.05.2016 година.

Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа. Върху плика се изписват номера на касата, за която се участва в търга. Наддавателното предложение се поставя в малък запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, върху който се изписва номера на касата и заедно с останалата документация се поставят в големия плик.

 

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 25.05.2016 година.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед имоти, както следва: Молба-образец /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор-проект /приложение №3/; Копие от скица на имота; Заповед.

Оглед на обекта, предмет на търга може да бъде извършен на 17.05.2016 г. и на 20.05.2016 г. от 10.00 до 11.00 часа, след предварително записване на тел. 0885 567056 - Пламен Димитров, Управител на Автогара "Юг".

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за съответния обект,  да се проведе на 03.06.2016 г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, ет.1, стая №111.

Ново заявления за участие в повторния търг за съответният обект да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 01.06.2016 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 02.06.2016 година.

Оглед на обекта, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 31.05.2016 г. от 10.00 до 11.00 часа, след предварително записване на тел. . 0885 567056 - Пламен Димитров, Управител на Автогара "Юг".  

Допълнителна информация: тел. 056/907 220 - Кремена Атанасова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването и.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас, на Пламен Димитров, Управител на Автогара "Юг" и   на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

 

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ

За Кмет на Община Бургас                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Съгласно Заповед №1024/21.04.16г.

На Кмета на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3102 Последна промяна: 15:23:15, 29 януари 2021