ЗАПОВЕД №1110/27.04.2016г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 11 Май 2016, 10:48
Валидно до: Събота, 11 Юни 2016, 10:48

   ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

1110/27.04.2016г.

С Решение №32-19/18.03.2010г. на Общински съвет - Бургас е одобрен Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за имот №000333, местност "Вая кайряк" по картата на възстановената собственост (КВС) на землище гр. Българово, община Бургас, за "Бизнес-индустриална зона гр. Българово" - фаза окончателен проект. Решението е обнародвано в ДВ, бр. 32/27.04.2010г. С акт за приключило обявяване от 12.05.2010г., ПУП-ПРЗ е влязъл в сила.

Спазвайки указанията на Мотивирано предписание №496/06.10.2008г. на Зам.-кмет на община Бургас, като част от ПУП-ПРЗ е изготвен и Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР), с който се осигурява транспортен достъп до поземлен имот (ПИ) №000333 и свързване на индустриалната зона с населеното място.

Трасето на новопредвидената улица е съобразено със съществуващите полски пътища по КВС на землище гр. Българово, като се засягат частично и имоти, собственост на физически и юридически лица, подробно описани в Регистър №2 на отнети площ за околовръстни улици около имот №000333 в участъка от о.т. 222 до о.т. 256 и от о.т. 199А до о.т. 222, неразделна част от одобрения ПУП-ПРЗ.

С Решение №К33-30/26.11.2015г. (по т. 1 и т. 6) на Комисията по земеделски земи при Министерството на земеделието и храните е променено предназначението на:

- 20 048 кв.м за изграждане на обслужваща улица в участъка от о.т. 222 до о.т. 256 и

- 12 231 кв.м общо, от които 5 400 кв.м - общинска собственост и 6 761 кв.м - частна собственост, за изграждане на обслужваща улица от о.т. 199А до о.т. 222, в землището на гр. Българово, община Бургас, по влезлите в сила ПУП-ПРЗ и ПУП-ПУР.

С писмо рег.№10-00-563(10)/11.01.2016г. от Главния архитект на община Бургас са предоставени на дирекция "Управление на общинската собственост" всички документи по влезлите в сила планове, даващи основание за започване на отчуждителна процедура на засегнатите имоти, с цел реализиране на предвижданията за изграждане на "Бизнес-индустриална зона гр. Българово", както и за довеждаща инфраструктура до ПИ №000333 в местност "Вая кайряк", землище гр. Българово, община Бургас.

В Раздел VІ. "Отчуждаване на имоти за общинска собственост" (т. 3) и Раздел V. "Обекти от първостепенно значение" (т. 25) на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г., приета с Решение №7-5/26.01.2016г. на Общински съвет - Бургас, са включени идеалните части от имоти попадащи в улична регулация по одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ №000333, местност "Вая кайряк", землище гр. Българово - общо 6761 кв.м, за обект "Бизнес-индустриална зона гр. Българово".

В обхвата на предвидените за отчуждаване имоти попада ПИ №081035, местност "Вая кайряк" по КВС на землище гр. Българово, целият с площ 4400 кв.м, от който са предвидени за отчуждаване 55 кв.м идеални части.

Цитираният имот е собственост на Недка Стоянова Иванова, съгласно Нотариален акт №12, том І, рег. №281, дело №38/99 от 15.02.1999г., вписан в Служба по вписванията - гр. Бургас на 17.02.1999г., №8, том ІV, дело 1256.

В хода на административното производство по отчуждаване, одобрените ПУП-ПРЗ и ПУП-ПУР са отразени в КВС на землище гр. Българово, като видно от скица №К00752/28.03.2016г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Бургас, за идеалната част - предмет на отчуждаване е обособен самостоятелен ПИ №081086 в землище гр. Българово, целият с площ 55 кв.м, с начин на трайно ползване: транспортна територия, при граници и съседи: ПИ №000341, ПИ №081088, ПИ №081087, ПИ №081084.  

Останалата част от ПИ №081035, местност "Вая кайряк" по КВС на землище гр. Българово, в размер на 4345 кв.м, отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 72 от Закона за наследството, и е обособена в самостоятелен ПИ №081087, при което е спазено и изискването на чл. 21, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС).

В съответствие с изискванията на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, община Бургас е възложила на оценител, член на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), с договор от 04.01.2016г. изготвяне на пазарна оценка на предвидената за отчуждаване идеална част от ПИ №081035, в размер на 55/4400 кв.м, съответстващи на нов ПИ №081086 по КВС на землище гр. Българово.

Оценителският доклад е предаден на 02.02.2016г.

При определяне пазарната стойност на отчуждавания имот, оценителят е взел предвид предназначението му за земеделски нужди, преди влизане в сила на одобрените ПУП-ПРЗ и ПУП-ПУР в землището на гр. Българово, с които се предвиждат нови обслужващи улици. Изследвани са всички сделки с имоти с подобни характеристики в близост до отчуждавания имот, регистрирани в Служба по вписванията - Бургас, в рамките на последните 12 месеца от възлагането, считано от 01.11.2014г. до 31.10.2015г.

Предмет на извършен анализ са общо 20 броя сделки с имоти, отговарящи на изискванията на §1, т. 2 и т. 3 от ДР на ЗОС - "имоти със сходни характеристики" и "имоти, намиращи се в близост до отчуждаваните имоти", по които поне едната от страните е търговец.

В резултат на изготвената от оценителя експертна оценка, при спазване разпоредбите на чл. 22, ал. 3 и ал. 5 от ЗОС, във връзка с изискването на §1,т. 2 от ДР на ЗОС, равностойното парично обезщетение е определено в размер на 0,32364 лева/кв.м, равен на осреднената цена за квадратен метър, от анализираните сделки.

В съответствие с изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗОС, обявление за предстоящо отчуждаване на имота, съдържащо информация за предназначението му, съобразно влезлия в сила ПУП, основанието за отчуждаване, вид, местонахождение и размера на дължимото обезщетение е публикувано на интернет страницата на община Бургас, във вестниците: "Черноморски фар", Новинар и "Капитал Daily" и закачено на таблото за обявления на източната фасада на сградата на община Бургас, както и в сградата на Кметство Българово на 29.02.2016г.

Ето защо, като взех предвид, че е определено равностойно парично обезщетение в съответствие с предназначението на имота, преди влизане в сила на подробния устройствен план, оценката е изготвена в предвидения в чл. 22, ал. 10 от ЗОС тримесечен срок, преди издаване на заповедта и е изтекъл едномесечния срок от публикуване на обявлението по чл. 25, ал. 1, установих, че са налице условията за издаване на настоящата заповед.

Настоящото отчуждаване е във връзка с изпълнение на обект от първостепенно значение: "Имоти и части от имоти, отредени за обекти публична общинска собственост - улици, инфраструктура и озеленяване, съгласно одобрен и влязъл в сила ПУП-ПРЗ за имот №000333, местност "Вая кайряк", в землището на гр. Българово" и с оглед защита на особено важни обществени интереси и своевременно издаване на разрешение за строеж за обекта е необходимо да се допусне предварително изпълнение на заповедта.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОС, чл. 205, т. 1  от Закона за устройство на територията, и като взех предвид, че са налице важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

І. ОТЧУЖДАВАМ ПИ №081086 по КВС на землище гр. Българово, целият с площ 55 кв.м, с начин на трайно ползване: транспортна територия, при граници и съседи: ПИ №000341, ПИ №081088, ПИ №081087, ПИ №081084, обособен от бивш ПИ №081035, местност "Вая кайряк" по КВС на землище гр. Българово, целият с площ 4400 кв.м, при граници и съседи на целия имот: ПИ №081030, ПИ №000341, ПИ №081036, ПИ №000341, по одобрени и влезли в сила ПУП - ПРЗ и ПУП-ПУР за ПИ №000333, местност "Вая кайряк" по КВС на землище гр. Българово, за "Бизнес-индустриална зона гр. Българово" - фаза окончателен проект, от собственика на имота: Недка Стоянова Иванова, ЕГН ...................., постоянен адрес: община ..........., гр. ............., ул. "..........." № ....

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ за собственика на отчуждения имот обезщетение в размер на 17,80 (седемнадесет цяло и осемдесет) лева.

ІІІ. Сумата по точка ІІ да бъде преведена в едноседмичен срок след влизане в сила на настоящата заповед по банкова сметка на правоимащия, открита от община Бургас в Общинска банка АД-клон Бургас.

ІV. Ако към момента на влизане в сила на тази заповед отчужденият имот е обременен с вещни тежести, дължимото парично обезщетение да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗОС.

V. Oбщина Бургас придобива отчуждения имот без тежести на основание чл. 32, ал. 3 от ЗОС.

VІ. На основание чл. 60, ал. 1, изречение първо, предложение последно, от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с изпълнение на обект от първостепенно значение: "Имоти и части от имоти, отредени за обекти публична общинска собственост - улици, инфраструктура и озеленяване, съгласно одобрен и влязъл в сила ПУП-ПРЗ за имот №000333, местност "Вая кайряк", в землището на гр. Българово", ДОПУСКАМ предварително изпълнение на заповедта.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 25, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС.

Копие от същата да се постави на определените за това места - на таблото за обявления в сградата на община Бургас, ул. "Александровска" №26, на таблото за обявления в сградата Кметство Българово, на чиято територия се намира имотът, предмет на отчуждаване и да се публикува на интернет страницата на общината.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването й, а в частта, с която се допуска предварително изпълнение - в 3-дневен срок, чрез община Бургас, пред Административен съд - гр.Бургас.

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

 

Кмет на община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4473 Последна промяна: 15:23:15, 29 януари 2021