"Бургасбус" открива нови работни места

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 25 Октомври 2016
Публикувано от: Радостин Рачев
"Бургасбус" открива нови работни места

"Бургасбус" започва работа по проект "Устойчиво интегриране на пазара на труда на млади и търсещи работа лица", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Той ще продължи 14 месеца и цели създаването на устойчиви работни места за лица до 29 години и безработни над 54-годишна възраст.

Целта на проекта е да се интегрират млади хора, които към момента не са ангажирани с трудова дейност или обучение, както и възрастни трайно безработни и неактивни лица. Новоразкритите 14 работни места са продължение от реализацията на проект "Интегриран градски транспорт на Бургас", с което настоящия проект надгражда ефекта от дейностите,  финансирани с европейски средства.

Друга много важна цел на проекта е предоставянето на подходящо обучение за участниците в него.За целта ще бъдат организирани специални курсове по английски език за нива A1, A2, B1, както и професионални обучения за предлаганите позиции. На успешно завършилите, ще се издава документ след полагане на изпит.

Проектът предвижда и закупуване на оборудване, което да се използва специално за новите работни места.

Целите на проекта съответстват на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - "Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места", а предложените дейности отговарят на тези на Стратегия "Европа 2020" за трудовата заетост, борбата с бедността и социалното изключване. Според данни на Евростат към 04.2015 - младежката безработица в България е 22.3%. Средната за ЕС е 20.7%. Най-многобройни - 56.4%, са лицата без каквато и да било квалификация и специалност.

Общата стойност на проекта е 173 хиляди лева, собственото участие на дружеството е в размер на 34 хиляди лева.

 

Този документ е създаден в рамките на проект "Устойчиво интегриране на пазара на труда на млади и търсещи работа лица ", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Регистрационен № на договора BG05M9OP001-1.003-0221-C01

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 7322 Последна промяна: 15:23:17, 29 януари 2021