ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО И БУРГАС /БЕЗ СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. БУРГАС/ ПО ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ"

Публикувано на: Понеделник, 7 Ноември 2016, 09:41
Валидно до: Сряда, 7 Декември 2016, 17:41

"Програма за развитие на селските райони.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Eвропа инвестира в селските райони"

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ

В УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ

НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНИТЕ КАМЕНО И БУРГАС

/БЕЗ СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. БУРГАС/

ПО ПОДХОДА "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ"

 

Община Камено и Община Бургас

 

Канят всеки жител от територията на двете Общини /без гр. Бургас/, който желае да участва в учредяването на Места инициативна група "Камено - Бургас", която ще обхваща територията на цялата община Камено и населните места от община Бургас /без строителните граници на гр. Бургас/.

            Учредяването на СНЦ "МИГ Камено-Бургас" е следствие на подписано споразумение за партньорство между община Камено, община Бургас и местни представители на стопанския и неправителствения сектор действащи на територията на двете Общини /без гр. Бургас/ и изпълнение на Договор № РД 50-97/17.08.2016г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., подкрепена от ЕЗФРСР.

 

            Според законовите изисквания разписани в Наредба №22 от 14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. следва всеки желаещ да участва в учредяване на СНЦ "МИГ Камено-Бургас" да се самоопредели в качеството на представител на кой от секторите влиза като учредител.

За целта е необходимо в деня на учредителното събрание да носи със себе си следните документи:

1. За физически лица:

копие от лична карта, нотариално заверено пълномощно и/или копие от регистрационната карта за земеделски производител, в случай че е приложимо.

2. За юридически лица /бизнес организации или НПО/:

копие от лична карта, актуално състояние, легитимно решение на компетентния орган на организацията за участие в учредителното събрание, нотариално заверено пълномощно от представляващия организацията, в случай че е приложимо.

3. За община Камено / Бургас:

копие от лична карта и решение на общински съвет на съответната община за участие в учредителното събрание.

ДНЕВЕН РЕД

ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ

НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНИТЕ КАМЕНО И БУРГАС

/БЕЗ СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. БУРГАС/

ПО ПОДХОДА "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ "

 

  1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Местна инициативна група  Камено - Бургас";
  2. Приемане на Устав на Сдружението;
  3. Приемане на правила и реда за извършване на обществено полезна дейност;
  4. Избиране на Управителен съвет - членове, председател и заместник председател;
  5. Избиране на Контролен съвет - членове, председател и заместник председател;
  6. Определяне на размера на членския внос;
  7. Упълномощаване на избрания Председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Местна инициативна група Камено - Бургас" да подготви и подаде всички необходими документи за регистрацията на Сдружението пред съответните инстанции;
  8. Подписване на Устав и Учредителен протокол;
  9. Закриване на учредителното събрание.

 

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ще се проведе на 07.12.2016 г. / сряда/ от 17,30 часа  в   гр. Камено, на адрес: гр.Камено, ул."Освобождение" №101,  Ритуална зала в сградата на общинска администрация .

 

 

БЛАНКА НА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В ОФИСА НА АДРЕС:

гр.Камено 8120, обл.Бургас, ул. " Освобождение" №72,

както и да изтеглите от електронната страница:   www. migkamburg. com

Единен информационен портал - https://www.eufunds.bg/

e-mail : [email protected]

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 7287 Последна промяна: 15:23:17, 29 януари 2021