ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БУРГАС

Вторник, 29 Ноември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Проект: "Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Бургас", ДБФП № BG16RFOP001-8.001- 0017-С01, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020г., процедура BG16RFOP001-8.001 "Бюджетна линия за 39 общини - бенефициенти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

Резюме:
Община Бургас е сред 39-те общини на най-големите и средно големи градове, които ще изпълняват функциите на междинни звена за избор и оценка на проекти пo Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР. Проектът ще подпомогне дейностите по управление и изпълнение на Инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Бургас до 2023г., одобрена от Управляващия орган на ОП "Региони в растеж" през месец март 2016 г.
Основна цел е подобряване на административния капацитет на общината за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Бургас по Приоритетна ос1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014 -2020.

Специфични цели:
► Изграждане на административен капацитет на експертите, участващи в Междинното звено на Община Бургас;
► Повишаване на административния и технически капацитет за изпълнение на стратегията за устойчиво градско развитие на Община Бургас;
► Актуализиране на Системата за финансово управление и контрол на Община Бургас за целите на избор и оценка на проектни предложения от Инвестиционната програма на Община Бургас;
► Идентифициране на съвместни решения и постигане на добре приети устойчиви решения чрез споделяне на опит, познание и експертиза между Община Бургас и градовете, участващи в мрежите за градско развитие;
► Подобряване на компетенциите и уменията на служителите в общината чрез участия в обучения и инициатива за обмен на опит и добри практики.

В рамките на проекта са предвидени дейности, свързани с обезпечаване екипите Междинното звено и Инвестиционната програма; наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.; техническа помощ за създаване на градски мрежи и участие в прояви на ниво Европейски съюз, свързани с интегрирано градско устойчиво развитие.

Статус: В изпълнение 90 /деветдесет/ месеца от 24.06.2016г. до 24.11.2023г.

Очаквани резултати:
√ В резултат от изпълнението на проекта Община Бургас ще разполага с необходимия административен капацитет за изпълнение на Инвестиционната програма и оценка на проектни предложения.

Стойност:
Обща стойност на проекта 464 920,00лв. /100% безвъзмездна финансова помощ/,
от които 85% съфинансиране от ЕФРР или 395 182,00 лв.
и 15% от и Национално съфинансиране или 69 738,00 лв.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1303 Последна промяна: 14:42:28, 04 февруари 2021