ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 2 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова
ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД БУРГАС

Целта на проекта е повишаване на привлекателността, конкурентоспособността и устойчивото развитие на гр. Бургас чрез разработване на средносрочен планов документ за устойчиво градско възстановяване и развитие, включващ приоритети, цели и мерки за подобряване на икономическата, социална, жилищна и околната среда и прилежащата инфраструктура за повишаване на качеството на живот и екологичните условия на определени градски територии и града като цяло.

Статус: Приключил

Постигнати резултати:
√ в рамките на проекта е разработен средносрочен планов документ с времеви хоризонт 2020г. за интегрирано възстановяване и развитие за гр. Бургас, включващ цели, приоритети, и мерки за подобряване, на икономическата, социална, жилищна и околна среда и прилежащата инфраструктура за повишаване качеството на живот и екологичните условия на определени градски територии и град Бургас като цяло;
√ определени и одобрени от Общински съвет Бургас и УО на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013г." три зони за въздействие:
- «Зони с преобладаващ социален характер» С1 - кв. Меден рудник и зона «Д»;
- «Зона с потенциал за икономическо развитие»
- «Зона на публични функции с висока обществена значимост»

Бюджет на проекта: 999 890 лв.

ДБФП № № BG161PO001/1.4-07/2010/004

Финансиране: Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1270 Последна промяна: 14:41:30, 04 февруари 2021