ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНИТЕ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В С. РУДНИК И М. С. ЧЕРНО МОРЕ, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 2 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова

От м. Август 2014 г. Община Бургас изпълнява проект "Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в с. Рудник и м. с. Черно Море, община Бургас, област Бургас": Първи етап на Подобект 1: "Частична реконструкция на водопроводната мрежа и сградни водопроводни отклонения, изграждане на гравитачна битова канализационна мрежа със сградни канализационни отклонения в с. Рудник и м.с. Черно море, общ. Бургас" за чиято реализация са отпуснати средства предвидени за трансфери от Държавния бюджет чрез ПУДООС, чието общо финансиране е в размер на 7 530 926,81 лв.. Първи етап на подобект 1 е успешно завършен през м. Август 2015 г., като в резултат от неговото изпълнение са изградени: 14 786 м канализационна мрежа и 886 бр. СКО, в това число е изградена цялата дължина на Гл. колектор I, който събира и отвежда гравитачно цялото количество отпадъчни води, генерирани от домакинствата в западната част на кварталите Рудник и Черно море до началната шахта на отвеждащия колектор към площадката, предвидена за изграждане на ПСОВ. Едновременно с това, спазвайки интегрирания подход във ВиК сектора бяха подменени 5 748 м силно амортизирали водопроводни клонове с прилежащите им 292 бр. СВО в трасето на новоизграждащата се канализационна мрежа.

От м. Октомври 2015 г. Община Бургас продължи да надгражда реализираните екологични мерки като даде старт на изпълнението на Втори етап на Подобект 1: "Реконструкция на приоритетни участъци от водопроводната мрежа, в едно със сградни водопроводни отклонения и изграждане на разделна канализационна мрежа, в едно със сградни канализационни отклонения, КПС с тласкател до отвеждащ колектор до ПСОВ за селищата Рудник и Черно Море". Проектът се изпълнява със средства, от бюджета на ПУДООС, като общия размер на предвиденото финансиране за 2015 и 2016 г. е 4 688 610,12 лв.. С отпуснатите средства бяха изпълнени следните подобекти: КПС с авариен канал и тласкател, 7 698 м канализационна мрежа, в това число 973 м от трасето на Главен колектор II и 378 бр. СКО, както същевременно бяха реконструирани 1 542 м водопроводни клонове с прилежащите им СВО.

При реализация на настоящия проект:
√ ще се осигури по-добро, като качество и количество водоснабдяване на населението с питейна вода;
√ ще се ограничат загубите на вода във водопреносната мрежа;
√ голяма част от домакинствата в зоната на с. Рудник и м.с. Черно Море ще бъдат свързани към съвременна канализационна система;
√ паралелно с това ще се създаде възможност цялото количество отпадъчни води от зоната на с. Рудник и м.с. Черно Море да бъдат отвеждани и пречиствани от модерно пречиствателно съоръжение, което да осигурява нужния стандарт и качество на изпусканите пречистени води;
√ предотвратяване замърсяването на деретата, повърхностните водни обекти, Атанасовско езеро и водите на Черно море, в следствие нерегламентираното изпускане на непречистени отпадъчни води.

Статус: Приключил

Бюджет на проекта: 19 122 499,71 лв.

Финансиране: Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 920 Последна промяна: 14:51:05, 04 февруари 2021