ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ В РЕГИОН БУРГАС

Петък, 2 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас" е финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №DIR-5102118-C001/25.08.2011 г.

Резюме:
Община Бургас в партньорство с Общините Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат, Сунгурларе и "Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Бургас" реализира проект за: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас", финансиран по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5102118-C001/25.08.2011г.
Регионалната система за управление на отпадъците в регион Бургас обслужва общо 210 населени места с близо половин милион жители. В обхвата на системата влизат общините Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат, Сунгурларе и представлява комплексен обект, включващ: "Регионалното депо за отпадъци "Братово - Запад", две претоварни станции за отпадъци в общините Несебър и Карнобат и довеждащата инфраструктура до тях.

Статус: Приключил

Постигнати резултати:
√ Изградена инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови и строителни отпадъци, генерирани на територията на регион Бургас, с която ще бъдат изпълнени изискванията на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци, националното законодателство, както и задачите, произтичащи от Националната програма за управление дейностите по отпадъците 2009-2013 г.

1/ ОБЕКТ: РЕГИОНАЛНО ДЕПО "БРАТОВО - ЗАПАД"
На територията на с. Полски извор, община Камено е изградено Регионално депо "Братово - запад", който е комплексен обект, включващ: Клетка 1 и площадкова инфраструктурата, инсталация за сепариране на генерираните количества отпадъци, инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци, площадки за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци от домакинствата, екопарк за временно съхранение на опасни и други специфични отпадъци от домакинствата, както и оборудване, необходимо за нормалната експлоатация на депото.
Клетка 1 е разположена на обща площ от 6 ха, с капацитет 400 000тона и и с обем 450 000 куб. м., период на експлоатация 5 г. - 2015-2019 г. Следвайки тенденциите и политиката за управлението на отпадъците в ЕС и Република България на територията на Клетка 1 ще се депонират само така наречените "крайни отпадъци", т.е. само тези отпадъци, които не биха се използвали повторно или рециклирали. Имайки предвид инсталациите, които са доставени на депото за сепариране и компостиране - експлоатационния живот на Клетка 1 може да бъде удължен от 6 до 7 години. Това от своя страна ще допринесе и за изпълнение на националната политика за управление на дейностите на отпадъците, чиято основна цел е все по-голям процент от генерираните отпадъци да се рециклират и/или използват повторно и да се намали обема на отпадъците, които подлежат на депониране.
Сепарираща инсталация с капацитет 80 000 -100 000 т/год. смесени битови отпадъци;
Инсталацията е изградена на площ от 1 580 м2 и включва три основни зони - приемна, сепариране и балиране. В сепариращата зона се извършва автоматизирано отделяне на черни метали и инертните материали, както и разделяне на потока от отпадъци чрез барабанни сита на две фракции, съобразно размера на частиците - над 150 мм и от 150 до 85 мм.
Инсталацията за сепариране е предназначена за третиране на неопасни битови отпадъци, с цел осъществяване на предварително третиране на отпадъците до достигане на критериите за последващото им екологосъобразно третиране чрез рециклиране или оползотворяване. Битовият отпадък, който може да бъде сортиран с инсталацията е минимум 216,18 тона дневно и максимум 306,5 тона дневно в зависимост от режима на работа.
Отделянето на оползотворяемите компоненти /различни видове пластмаси, цветни метали, стъкло, хартия и др./ се извършва ръчно на две затворени и климатизирани поточни линии. Балиращата система е снабдена с многофункционална преса за балиране на различните видове пластмаси, хартия и цветни метали. Пресата е снабдена с устройства за перфориране на пластмасовите бутилки и автоматично връзване на балите. Минималният капацитет на сепариращата инсталация е 80 000 т/г., а максималният е 179 300 т/г.

Компостираща инсталация с капацитет 13 000 т/год. разделно събрани зелени и градински отпадъци.
На площадката за компостиращата инсталация са разположени Компостиране - фаза 1 и Склад за съхранение на готовия компост. Оформени са площадки за компостиране - фаза 2; приемна зона за зелени отпадъци, подлежащи на компостиране; рафиниране и сортиране на готовия компост. За отстраняване на газообразните замърсители в инсталацията за компоситране се използва биофилтър.
Предложеният метод е полево компостиране е в две последователни фази: разлагане или ферментация и фаза зреене. Фаза 1 се провежда в закрито помещение с площ от 997 м2 и възможност за автоматично регулиране на температурата и влажността в компостните купове. Втората фаза се извършва на открита площадка с площ 1 800м2.
В края на втората фаза е налице стабилизиран готов компост, който може да се използва като почвен подобрител за повишаване плодородието на почвата. Готовият компост се съхранява в закрито помещение к площ 377м2.

Стопански двор
На територията на стопанския двор се разполагат необходимите сгради и съоръжения, осигуряващи нормалната експлоатация на Регионалното депо "Братово - Запад".
Площадка за третиране на строителни отпадъци. Годишното количество строителни отпадъци, които трябва да постъпят на площадката за обработка са 60 000 т/год. На площадката е инсталирана инсталация - трошачка с капаците от 50 т/час, като натрошените материали ще се разделят по фракции, което ще даде възможност част от рециклираните строителни материали да се използват отново в строителството.
Площадка за третиране на едрогабаритни отпадъци. На площадката е разположена дробилка за едрогабаритни отпадъци, която ще може да приема и обработва 20 000 т/годишно отпадъци и с капацитет 15 т/час.
Входящият мониторинг и контрол на постъпващите отпадъци ще се осъществява чрез електронен кантар, оборудван с компютърна система и необходимия софтуер за функционирането му. При преминаването на превозните средства през автомобилната везна, преминават и през дозиметричен контрол и в случай, че се установят радиоактивни отпадъци, този автомобил не се допуска вътре в депото и трябва да се върне при собственика на возените отпадъци. На излизане от площадката на стопанския двор и депото задължително отново се минава през електронен кантар, монтиран на изходящата лентата на пътя. За служителите работещи на Регионалното депо е изградена Административна сграда, отговаряща на всички съвременни изисквания. В сградата е разположена лаборатория, в която ще се следят отделни показатели на инфилтрата.

• Екопарк за временно съхранение на опасни отпадъци и рециклируеми отпадъци от населението.
Екопаркът е разположен на площ от 1150 м2. На него се намират контейнери, за разделно събрани отпадъци и са обособени следните участъци: площадка с контейнери за хартия, картон, стъкло, метали, пластмаси, дърво и др. отпадъци от домакинства; площадка за събиране на гуми; пункт за излезли от употреба домакински електроуреди; център за временно съхранение на опасни отпадъци от бита /в т.ч. батерии, и акумулатори, луминисцентни лампи, лекарства с изтекъл срок и др./, център за разделно събрани отпадъци от домакинствата и площадка за съхранение на излезли от употреба автомобилни гуми.
Обезпечен е свободен достъп за всички граждани, които желаят да доставят лично своите отпадъци. Осигурен е мониторинг на радоактивността на всеки автомобил, както и автоматичен контрол на бариерата и входната врата с цел недопускане на радиоактивни отпадъци на територията на предприятието.

2/ОБЕКТ: ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ - НЕСЕБЪР
ПСО - Несебър е разположена в землището на с. Равда, с основна площадка от 12,1 дка. На територията й са разположени: съоръжение за компактиране и претоварване за транспорт до Регионалното депо с претоварващ и транспортен капацитет 1000 - 2500 тона на месец, 15 000 тона годишно, съоръжение за третиране на строителни отпадъци с капацитет от 20 т/час (от 20 до 36 хил. т/г.), площадка за компостиране и сепариране, административна сграда и площадкова инфраструктура. ПСО - Несебър обслужва общините Несебър и Поморие, а разстоянието до регионалното депо е 55км.

3/ ОБЕКТ: ПРЕТИОВАЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ- КАРНОБАТ:
ПСО - Карнобат е разположена в землището на гр. Карнобат на около 4 км от града непосредствено до пътя Карнобат - Екзарх Антимово, с основна площадка от 7,9 дка.
На територията й са изградени: компактор-преса и устройство за зареждане на транспортните контейнери, площадка за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци, екопарк на площ от 1272 м2, административно - битова сграда с КПП и лаборатория, гараж с автомивка и ремонтна работилница, дизелова колонка с резервоар, площадкова и довеждаща инфраструктура. Станцията разполага със съоръжение за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет от 10 т/час (от 10 до 18 хил. т./г.).
ПСО - Карнобат обслужва населението от общините Карнобат и Сунгурларе. Разстоянието между ПСО и регионалното депо е 43 км.

Бюджет на проекта: 43 059 191, 94 лв.

ДБФП № DIR- 5102118-C001 / 25.08.2011 г.

Финансиран: Оперативна програма "Околна среда" 2007 -2013г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2782 Последна промяна: 14:49:31, 04 февруари 2021