КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ОСТРОВ СВЕТА АНАСТАСИЯ И ГРАД БУРГАС-АТРАКТИВНА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 5 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ОСТРОВ СВЕТА АНАСТАСИЯ И ГРАД БУРГАС-АТРАКТИВНА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

Изпълнените по проекта дейности оказаха значителен ефект върху процеса на трансформиране на град Бургас от разпределителен център на туристическия поток в атрактивна и търсена туристическа дестинация. Само за 3 месеца от своето официално откриване, водещата туристическа атракция - остров "Св. Анастасия" беше посетена от над 25 000 души.

Като ефекти от изпълнението на проекта можем да отчетем:
♦ утвърждаване на гр. Бургас и остров "Св. Анастасия" като атрактивна и конкурентоспособна туристическа дестинация от регионално и национално значение;
♦ валоризация на културно - историческите и природни ценности на гр. Бургас и о-в "Св. Анастасия", основана на иновативни и нетрадиционни подходи, насочени към развитие на антропогенните ресурси, модернизация на инфраструктурата, ефективен маркетинг и реклама на туристическия продукт;
♦ диверсификация на предлаганите туристически продукти и услуги и насърчаване развитието на специфични видове "алтернативен" туризъм;
♦ опазване и устойчиво управление на културно-историческото и природно наследство на Бургас и о-в "Св. Анастасия";
♦ създаване на нови работни места, изразяваща се във временна и трайна заетост.
♦ повишена информираност на населението и гостите на гр. Бургас по отношение на предлаганите туристически услуги и продукти;
♦ изграден положителен имидж на дестинацията и туристическия продукт както сред населението на града и региона, така и от страна на основните заинтересовани страни на туристическия пазар;
♦ въведени иновативни техники за презентация и информационно обслужване на туристическата атракция.

Статус: Приключил

Постигнати резултати:
√ реставрация, консервация, адаптация и социализация на сградите на остров "Св. Анастасия". Благоустрояване и реконструкция на пристана и експониране на природните скални феномени;
√ мостика - реконструкция и функционално устройване на пешеходното съоръжение, обслужващо туристическата атракция;
√ обособен туристически маршрут като свързваща ос на няколко паметника на културното наследство и градинското изкуство от национално значение;
√ осигурена достъпна среда;
√ разработена маркетингова стратегия за популяризиране на туристическия продукт и дестинация . Създадено е лого на водещата атракция;
√ закупен малък пътнически кораб, който обслужва туристическата дестинация;
√ закупени и инсталирани интерактивни панели за визуализация и модерни безжични аудио-гид системи за групови и самостоятелни посещения на атракциите.

Бюджет на проекта: 5 391 302.68 лв.

ДБФП № BG161PO001/3.1-03/2010/008

Финансиране: Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1396 Последна промяна: 14:59:09, 04 февруари 2021