РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Понеделник, 5 Декември 2016
Публикувано от: Димитринка Костадинова
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС

Основни дейности:
♦ Разширяване и модернизация на материално-техническата база на Комплексен Онкологичен Център - Бургас чрез изграждане на липсваща инфраструктура и осигуряване на високотехнологично, специализирано оборудване за лъчелечение на онкологично болни;
♦ Повишаване качеството, ефективността и безопасността на лъчетерапевтичното лечение в КОЦ - Бургас;
♦ Разширяване на медицинските услуги предлагани в общинското лечебно заведение, допринасящи за устойчиво интегрирано развитие на системата на здравеопазване и подобряване качеството на живот в Община Бургас.

Статус: Приключил

Изпълнени дейности:
√ Дейност доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване;
√ По проекта е закупено високотехнологично оборудване за предлагане на качествени и ефективни медицински услуги за онокологично болни пациенти - апаратура за лъчелечение, включващо:
-Мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор с номинални енергии на снопове спирачно лъчение - 6 MеV и до 18 MеV. Мултимодалния линеен ускорител ще се използва за лъчетерапия за онкологично болни пациенти с различни видове ракови заболявания. Мултимодалният линеен ускорител е със система за планиране на лъчелечението, позволяваща използването и наслагването на данни от образно-диагностични уредби с няколко компютърни станции и локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация с технологично оборудване за въвеждане на системата в клинична експлоатация;
-Устройство за имобилизация на пациента, включващи базова подложка за глава, гръб, корем и други.
-Дозиметрична апаратура, включваща моторизиран 3D фантом за автоматично анализиране на лъчевите снопове, набор йонизационни камери, еталонен дозиметър, измервателна система с йонизационни камери за измерване на динамични полета, слоест фантом, измерително устройство и фантом подходящ за ежедневни дозиметрични проверки за линеен ускорите и 1 D воден фантом за вертикален сноп;
√ Дейност изпълнение на СМР за изграждане на пристройка и частично преустройство на сграда на радиологично отделение на КОЦ-Бургас за разполагане на мултимодален линеен ускорител;
√ Изпълнените строително-монтажни работи в обхвата на проекта включват изграждане на процедурно помещение (бункер) за разполагане на мултимодалния линеен ускорител, като пристройка към съществуващата сградата на отделение по лъчелечение на КОЦ ЕООД - гр. Бургас. Пристройката е обособена като самостоятелна полуподземна стоманобетонова постройка с основно предназначение разполагане процедурно помещение за монтиране на линеен ускорител с мощност до 18 мегаелектронволта с обслужващи помещения към него. Сградата (бункера) е с РЗП 486 м2 и в нея са обособени следните функционални помещения:
- Процедурно помещение за разполагане на мултимодален линеен ускорител с мощност до 18 мегаелектронволта, дозиметрична апаратура;
- Командно помещение;
-Работен кабинет и мулажна лаборатория;
-Консултативен лекарски кабинет и чакалня за пациенти;
-Съблекални - 2 броя и санитарни възли - 2 броя;
-Складово и техническо помещение;
-Вентилационно помещение и шахта за директен външен достъп за вертикално транспортиране на медицински контейнер и на апаратура.

Бюджет на проекта: 6 449 120,88 лв.

ДБФП № BG161PO001/1.1-11/2011/006

Финансиране: Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1534 Последна промяна: 15:10:53, 04 февруари 2021